Lancet: SARS-CoV-2 je citlivý vůči vyšším teplotám i standardním dezinfekcím

Autoři publikace v Lancet Microbiology (Alex W H Chin et al. ) nejprve měřili stabilitu SARS-CoV-2 při různých teplotách. SARS-CoV-2 byl v transpotním médiu viru inkubován až 14 dní (konečná koncentrace ~ 6,8 log TCID50/ml, tzn. jednotky 50 % infekční dávky pro tkáňové kultury, což znamená titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % inokulovaných buněčných kultur) a poté testován na infekčnost.

Ukázalo se, že virus je vysoce stabilní při 4 °C (po 14 dnech redukce infekčního titru o 0,7 log jednotky TCID50/ml), ale je citlivý na teplo. Po zvýšení inkubační teploty na 70 °C trvala inaktivace viru jen 5 minut.

Autoři dále zkoumali stabilitu SARS-CoV-2 na různých površích. Na každý ~ 1 cm2 povrchu byla pipetována kapka virové kultury o objemu 5 μl (~ 7,8 log jednotky TCID50/ml) byly a vzorky byly ponechány při pokojové teplotě 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu asi 65 %. Inokulované předměty byly v předem učeném časovém okamžiku ponořeny do 200 μl transportního média na dobu 30 minut, aby se z nich virus eluoval (tato metoda nutně neodráží potenciál k přenosu viru náhodným kontaktem).

Na porézních površích virus přežíval jen krátkou dobu – z tiskařského a hedvábného papíru nebyl žádný infekční virus odebrán již po 3 hodinách, ze zpracovaného dřeva a tkanin po 2 dnech.  Na ošetřených hladkých površích byl SARS-CoV-2 výrazně stabilnější – na skle a bankovkách vydržel přežívat 4 dny, na nerezové oceli a plastu 7 dnů. Podle autorů překvapivým zjištěním bylo, že detekovatelné množství infekčního viru (~ 0,1 % původního inokula) přetrvávalo na vnější vrstvě chirurgické roušky až do 7. dne.

Autoři testovali i účinky dezinfekce přidáním 15 μl kultury SARS-CoV-2 (~ 7,8 log jednotky TCID50/ml) do 135 μl různých standardních dezinfekčních prostředků v koncentracích doporučených výrobcem. S výjimkou toaletního mýdla nebyl u všech přípravků po 5minutové inkubaci při pokojové teplotě 22 °C detekován žádný infekční virus. Naopak jeho detekovatelné množství nijak neovlivnilo pH okolního prostředí (virus zůstával konstantně extrémně stabilní při různých hodnotách pH od 3 do 10). Znamená to, že SARS-CoV-2 sice může být celkově vysoce stabilní v příznivém prostředí, ale že je také citlivý vůči standardním dezinfekčním přípravkům.

DOI: 10.1016/S2666-5247(20)30003-3