European Society for Medical Oncology (ESMO) během svého letošního výročního kongresu mimo jiné oficiálně podpořila využívání biosimilárních přípravků v onkologii jako možnost zpřístupnění biologické léčby většímu počtu pacientů (informujeme na jiném místě tohoto vydání). Nadějnému biosimilárnímu přípravku se věnovala také posterová diskuse prezentovaná 9. září a satelitní sympozium podpořené společností Amgen konané ve stejný den večer. Upozornily na data ze studie fáze III LILAC, která porovnávala bezpečnost a účinnost molekuly ABP 980, což je kandidát biosimilárního trastuzumabu, oproti trastuzumabu referenčnímu (Herceptin) u časného HER2 pozitivního (HER2+) karcinomu prsu.

 

Účinnost, bezpečnost a imunogenicita – data ABP 980 podporují

Karcinom prsu je nejobvyklejším onkologickým onemocněním u Evropanek a nejčastějším zhoubným nádorem u žen vůbec – v současnosti je jen v Evropě diagnostikováno přes 464 000 nových případů ročně. Představuje nejčastější příčinu úmrtí na nádorové onemocnění a ve věkové skupině 40–49 let nejčastější příčinu smrti v ženské části populace.

HER2+ karcinom prsu, tedy takový, při němž je exprimován receptor typu 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), jenž podporuje růst nádorových buněk a má tendenci růst a šířit se agresivněji než karcinom HER2 negativní, tvoří z celkového počtu karcinomů prsu asi 20 %.

Molekula ABP 980 je vyvíjena společnostmi Amgen a Allergan jako biosimilární přípravek k trastuzumabu, rekombinantní humanizované monoklonální protilátce IgG1 kappa odvozené od DNA, která se používá jako biologická léčba časného i metastazujícího karcinomu prsu s overexpresí HER2 nebo amplifikací genu pro HER2 a metastazujícího adenokarcinomu žaludku. Aktivní složkou ABP 980 je humanizovaná monoklonální protilátka, která má tytéž sekvence aminokyselin jako trastuzumab. ABP 980 má stejnou farmaceutickou dávkovací formu a sílu jako trastuzumab.

Studie LILAC (viz Podrobněji o studii LILAC) přinesla další důkaz, že molekula ABP 980 obstojí jako biosimilar trastuzumabu. Koprimární cílové ukazatele studie tvořily rozdíl rizika (risk difference, RD) a poměr rizik (risk ratio, RR) patologické kompletní odpovědi v prsní tkáni a v axilárních lymfatických uzlinách u žen s časným HER2+ Ca prsu. Podle lokálního přehledu docílilo patologické kompletní odpovědi 48 % pacientek užívajících ABS 980 versus 40,5 % uživatelek trastuzumabu. Hodnoty RD a RR patologické kompletní odpovědi (7,3 %, resp. 1,19) se vešly do předspecifikovaných rozmezí ekvivalence (±13 % v ukazateli RD a 0,759–1,318 v ukazateli RR). Centrální nezávislý přehled, který tvořil součást analýzy senzitivity, doložil dosažení patologické kompletní odpovědi u 47,8 % nemocných užívajících ABS 980 oproti 41,8 % nemocných, které dostávaly trastuzumab. RD, resp. RR patologické kompletní odpovědi podle něj činily 5,8 %, resp. 1,14. Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků byly u obou účinných látek podobné a nebyl zjištěn žádný nový bezpečnostní signál, který by přesahoval rámec již známého bezpečnostního profilu trastuzumabu.

„Biosimilars mají potenciál poskytnout většímu počtu pacientů přístup k vysoce kvalitním terapeutickým možnostem s ověřenými profily bezpečnosti a účinnosti,“ uvedl Dr. Serafin Morales z Hospital Universitari Arnau de Vilanova v Lleidě, Španělsko. „Závěry, které byly dnes prezentovány, se připojují k balíčku dat demonstrujících podobnost mezi ABP 980 a trastuzumabem.“

Letos v březnu, resp. červenci Amgen a Allergan podaly žádost o schválení molekuly ABS 980 jako biosimilárního trastuzumabu Evropské lékové agentuře (EMA) a americkému Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA).

 

Střípky z ESMO 2017 aneb o čem se také mluvilo

Zajímavá data byla zveřejněna i v dalších posterových prezentacích. Níže upozorňujeme na dvě z nich.

 

Panitumumab jako udržovací terapie v 1. linii léčby mCRC

Udržovací terapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) má za cíl prodloužení doby přežití bez progrese nemoci (progression-free survival, PFS) při snížené toxicitě. Jen málo dostupných informací se ale týká role, kterou v tomto ohledu mají protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (antiEGFR), jak informovali F. Rivera Herrero z Hospital Universitario Marques de Valdecilla v Santanderu, Španělsko, et al. Za tímto účelem provedli retrospektivní analýzy randomizovaných studií PEAK a PRIME zkoumajících udržovací terapii panitumumabem (Pmab) u pacientů s RAS wild-type (wt) mCRC. Výsledky předložili během kongresu ESMO 2017. Zjistili, že:

*Ve studii PRIME (Pmab + FOLFOX vs. FOLFOX) dostávalo udržovací terapii 93 nemocných, medián délky udržovací terapie činil 16 měsíců.

*Ve studii PEAK (FOLFOX + Pmab vs. FOLFOX + bevacizumab) užívalo udržovací terapii 61 nemocných, medián délky udržovací terapie činil 20 měsíců.

*V obou studiích byl medián doby PFS a celkového přežití (overall survival, OS) jak z celkového hlediska, tak od zahájení udržovací terapie delší u pacientů, jejichž udržovací léčba obsahovala Pmab.

„Tato retrospektivní data naznačují, že deintenzifikace léčby založené na panitumumabu na udržovací režim 5-fluorouracil/Pmab je proveditelná a spojená s prodloužením přežití bez progrese a celkovým přežitím,“ sdělili autoři. Doplnili, že lékaři mohou u pacientů s dobrou počáteční odpovědí přidávat oxaliplatinu, aby minimalizovali toxicitu, s hypotézou, že výsledek nebude ovlivněn. „Průběžné prospektivní testy by měly potvrdit hodnotu udržovací léčby panitumumabem a přinést informaci pro návrh budoucích studií, ve kterých budou studovány strategie a posloupnost léčby,“ uvedli Rivera Herrero et al.

Udržovací léčba panitumumabem v rámci 1. linie je hrazena v souladu s indikačním omezením: je-li v kombinačních režimech z důvodu toxicity nutno přerušit nebo ukončit podávání jedné nebo více složek kombinovaného režimu, lze pokračovat v léčbě panitumumabem do progrese onemocnění, pokud je podávání samotné monoklonální protilátky dobře snášeno.

 

Dlouhodobá účinnost denosumabu u obrovskobuněčného nádoru kosti

U obrovskobuněčného nádoru kosti (giant cell tumor of bone, GCTB), progresivního osteolytického tumoru, představuje vhodnou léčebnou možnost chirurgické řešení. Pokud GCTB není resekovatelný nebo pokud chirurgický zákrok znamená pro pacienta velké riziko, a je tedy nutné zvolit jiný způsob léčby, lze nasadit biologickou léčbu denosumabem, na nějž GCTB prokazatelně odpovídá. V rámci ESMO 2017 byly ovšem prezentovány poznatky o jeho účinnosti v dlouhodobém horizontu. Přinesla je otevřená studie fáze II.

V rámci zmíněné studie bylo 552 pacientů rozděleno do tří kohort – s neresekovatelným GCTB (n = 287, kohorta 1), s resekovatelným GCTB (n = 248, kohorta 2) a třetí skupinu tvořili nemocní, kteří se účastnili předchozí studie GCTB. Všichni probandi nejprve dostávali subkutánně denosumab 120 mg každé čtyři týdny. Primárním cílovým ukazatelem byla stanovena bezpečnost, ukazatele účinnosti zahrnovaly procento pacientů v kohortě 2, které nepodstoupí chirurgický zákrok, a dobu PFS u všech probandů.

Publikované výsledky se týkají kohort 1 a 2:

*V kohortě 1 činil medián doby sledování 55 měsíců, celková míra odpovědí dosáhla 99 % a k ukončení léčby denosumabem z důvodu progrese GCTB muselo dojít u 19 (7 %) pacientů. Ze 135 nemocných, kteří ukončili léčbu denosumabem bez progrese GCTB, se objevila rekurence nemoci u 34 (25 %) osob. Medián doby od ukončení léčby do rekurence byl 39 měsíců.

*V kohortě 2 činil medián doby sledování 44 měsíců a celková míra odpovědí dosáhla rovněž 99 %. Chirurgický zákrok nakonec podstoupilo 63 % subjektů z této skupiny, 37 % pokračovalo dále pouze na denosumabu. Po operaci se dostavila rekurence u 27 % pacientů, přičemž vyšší výskyt byl zjištěn ve skupině, u níž byla provedena kyretáž, než ve skupině, u níž bylo přikročeno k resekci.

*Nežádoucí účinky odpovídaly známému bezpečnostnímu profilu denosumabu, neobjevila se žádná nečekaná dlouhodobá toxicita.

„Denosumab byl obecně dobře tolerován, s excelentní dlouhodobou kontrolou onemocnění u neresekovatelných pacientů,“ shrnuli autoři. Podle nich tento lék jeví silnou dlouhodobou protinádorovou aktivitu u neresekovatelného nebo metastazujícího GCTB.

Uložit