„Všechny cesty vedou do Vídně.“ Něco takového si už po pětadvacáté mohli říct na přelomu února a března odborníci v oblasti medicínského zobrazování, radiologové, radiografici, medicínští fyzikové a zástupci příbuzných oborů. Od roku 1991 je rakouská metropole pravidelně láká k návštěvě Evropského radiologického kongresu (angl. European Congress of Radiology, ECR), výročního setkání Evropské radiologické společnosti (angl. European Society of Radiology, ESR), které už získalo pověst jedné z nejinovativnějších akcí ve světě vědy.

Oslavy půlkulatého výročí byly zřejmé na každém kroku

ECR je jedním z největších lékařských kongresů vůbec. Dne 6. března, tj. tři dny po skončení kongresu, ESR s potěšením oznámila, že letos se ho zúčastnilo celkem 30 259 delegátů, což je o 6 % více oproti loňskému ročníku. „Jsem ohromen veškerou zpětnou vazbou a pozitivními reakcemi, které jsem během kongresu obdržel a stále dostávám,“ svěřil se prof. Lorenzo Derchi, předseda ESR. Pravidelnou součást ECR navíc tvoří jedna z největších výstav medicínských technologií pořádaných v Evropě – letos zabírala více než 26 000 m². Poprvé byla k vidění oblast věnovaná výhradně umělé inteligenci.

ECR je pověstný jedinečnou a inspirativní atmosférou a letošní, půlkulatý ročník přidal navrch slavnostní punc. Velkolepějšího kabátu se dočkala „Kostka“ (angl. „The Cube“), což je místo vyhrazené v rámci ECR intervenční radiologii. V porovnání s ECR 2018 zabírala dvojnásobný prostor, i přesto však také letos praskala ve švech. Po čtyři dny nabízela interaktivní prezentace, výzvy a kvízy vedené mezinárodními odborníky v oboru intervenční radiologie. Díky podpoře více než 30 průmyslových partnerů zde bylo k dispozici bezprecedentní množství simulátorů a zařízení, které účastníkům umožnily vyzkoušet si širokou škálu intervenčně radiologických postupů.

Premiérově se letos část ECR zaměřila výlučně na ženy, a to i názvem. Aktivita pojmenovaná „Women in Focus“ měla k dipozici jednu z budov obklopujících kongresový areál a s ním dohromady tvořících „ECR City“. Představovala jeden z vědeckých vrcholů ECR 2019. Zahrnovala čtyři zasedání pod vedením prof. Derchiho a prof. Hedvig Hricakové, vedoucí radiologického oddělení Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku, USA, jejichž tematika se točila okolo žen ve zdravotnickém průmyslu a žen ve vedoucích pozicích. Pro dvě z těchto čtyř zasedání museli být účastníci přesměrováni do oblasti vyhrazené pro živé streamové vysílání, neboť budova dosáhla své maximální kapacity.

Co se týče ryze odborného programu, řeč byla samozřejmě nejen o pokrocích, jichž se na poli medicínského zobrazování a jeho využití v diagnostice i léčbě dosáhlo, ale i o výzvách, novinkách a možnostech, které teprve přicházejí a které mohou posunout medicínu zase o krůček dál.

U novorozenců a kojenců je možné použít i ultrazvuk mozku

Sánchez-Montañezz Barcelony, Španělsko, prezentoval nálezy získané pomocí zobrazování mozku při nejběžnějších akutních neurologických traumatických poruchách, s nimiž se lze setkat na pohotovosti u pediatrických pacientů. Ve výčtu nejčastějších symptomů a projevů uvedl záchvaty, bolesti hlavy, podrážděnost, letargii, parézu, horečku, nevolnost a zvracení. V případech, kdy se nejedná o trauma, doporučil i u pediatrického pacienta při akutní neurologické klinické prezentaci zvážit cévní etiologii, např. cévní mozkovou příhodu či vaskulární malformace, dále infekci, nežádoucí účinky léků, nádorové, metabolické a demyelinizační onemocnění. Mezi neurozobrazovací techniky využitelné u dětí zařadil výpočetní tomografii (CT), magnetickou rezonanci (MR), a dokonce i ultrazvuk mozku u novorozenců a kojenců. „Kombinace základních neurozobrazovacích metod a dalších pokročilých technik umožňuje řádnou diferenciální diagnostiku, správné zvládnutí nástupu akutního neurologického onemocnění u dětí a jeho následné sledování,“ konstatoval A. Sánchez-Montañez.

fMRI vyhodnotí vizuoprostorovou paměť při epilepsii temporálního laloku

„Při epilepsii temporálního laloku je často pozorována porucha kognitivních funkcí,“ konstatovali V. Schmidbauer a kol., Vídeň, Rakousko, s dovětkem, že upravené verze Roland’s Hometown Walking (RHTW) task umožňují vyšetřit výkon vizuoprostorové paměti neinvazivně, pomocí funkční MRI (fMRI). Ve své retrospektivní studii na souboru 32 pacientů zjistili, že díky upravené formě RHTW fMRI lze lateralizovat funkci vizuoprostorové paměti při levo- a pravostranné epilepsii temporálního laloku (TLE).

Jak upřesnili, v období od ledna 2013 do září 2017 bylo 32 pacientů s diagnózou lékařsky nezvládnutelné TLE vyšetřeno stejným 3 Tesla MRI skenerem s použitím RHTW fMRI. EEG odhalila nástup pravostranných záchvatů u devíti z 32 a levostranných u 23 z 32 pacientů. Pacienti s levostrannou TLE vykazovali významné aktivace v pravých i levých meziotemporálních strukturách, zatímco nemocní s pravostrannou TLE vykazovali signifikantní aktivace pouze v levé meziotemporální struktuře. Skutečnost, že u těchto osob nebyly pozorovány významné aktivace v pravých meziotemporálních strukturách, autoři připisují důsledku základního onemocnění.

Rozšíření plicnice predikuje dlouhodobé přežití při CHOPN

  1. Ezponda Casajús a kol. z Pamplony, Španělsko, upozornili, že rozšíření plicní tepny (z angl. pulmonary artery enlargement, PAE) je spojeno s exacerbacemi při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a s přežitím pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN a že potenciální role PAE v predikci přežití nebyla porovnávána s jinými klinickými a psychologickými prognostickými markery.

Provedli proto prospektivní observační studii, do níž zařadili 188 pacientů s CHOPN. U všech provedli CT hrudníku, změřili průměr plicní tepny a zohlednili celou řadu individuálních faktorů. Během sledování, jehož střední doba trvání činila 83 ± 42 měsíců, 43 pacientů zemřelo. Spojitost s přežitím vykazovaly mimo jiné věk, (ne)kuřáctví, počet krabičkoroků, BMI, vzdálenost, kterou pacient ujde za šest minut (angl. six-minute walking distance), skóre Modified Medical Research Council dyspnea scale (MMRC), BODE index, míra exacerbací před zařazením pacienta do studie, průměr plicní tepny a její rozšíření (průměr ≥ 30 mm). V multivariační analýze se ukázaly jako nejsilnější parametry spojené s mortalitou z jakékoli příčiny průměr plicnice (HR 2,78; p = 0,006) a věk (HR 1,08; p < 0,001). Výzkumníci uzavřeli své poznatky shrnutím, že rozšíření plicní tepny společně se zohledněním věku se v jejich studii ukázalo být nejlepším prediktorem dlouhodobého přežití pacientů s CHOPN.

MRI jako pomocník při detekci pozitivity uzlin u Ca prsu

Healy a kol. z Cambridge, Velká Británie, potvrdili, že předoperační MRI může mít u pacientů, jimž byl diagnostikován karcinom prsu, vysokou výpovědní hodnotu o stavu axilárních uzlin.

Autoři připomněli, že pro vyšetření axilárních uzlin při karcinomu prsu dnes lze zvolit biopsii sentinelové uzliny namísto disekce axilárních uzlin (která často vede k řadě komplikací, mj. k tvorbě lymfedému). Ve své retrospektivní studii se snažili určit, zda předoperační MRI prsu může predikovat histologický nález vyššího stupně axilárního postižení (tří nebo více abnormálních uzlin), a porovnat výsledky MRI s výsledky ultrazvuku.

Použili 434 MRI skeny prsu provedené od ledna 2015 do prosince 2017 pro lokální stážování nově diagnostikovaného karcinomu prsu. Z nich 179 mělo metastázy v axilárních uzlinách, přičemž u 110 bylo onemocnění v axile detekováno předoperačně a u 69 na vzorku tkáně odebraném z axily. Celkem 105 ze zmíněných 179 pacientů užívalo neoadjuvantní léčbu. Ve skupině, která podstoupila chirurgický zákrok, byly ve 23 případech histologicky zjištěny alespoň tři abnormální lymfatické uzliny, MRI axily bylo v tomto souboru abnormální u 70 % (16/23) a ultrazvuk u 56 % (13/23). V neoadjuvantně léčené skupině bylo 46 případů nálezu tří nebo více abnormálních uzlin, abnormální MRI byla u 85 % (39/46) a abnormální ultrazvuk u 96 % (44/46) případů.

Healy a kol. se rovněž domnívají, že kombinace MRI s ultrazvukem může být užitečná při předoperační identifikaci pozitivního nálezu v axile.

Role zobrazování v predikci přežití při Ca jícnu

Tamandl a kol. z Rakouska zjistili, že kombinace kontrastem enhancované CT (CE-CT) a kvantitativních parametrů 18F-FDG PET může sloužit k predikci lokoregionálního restážování, rekurence a přežití u ezofageálního karcinomu (EC) po neoadjuvantní terapii.

Do studie zahrnuli 88 po sobě jdoucích pacientů s lokálně pokročilým EC, kteří podstoupili ezofagektomii po neoadjuvantní chemoterapii nebo chemoradioterapii. Hodnotili diagnostickou přesnost CE-CT, 18F-FDG PET/CT a kvantitativních parametrů PET pro lokální stážování, jako referenční standard byla použita histopatologie. Prognostická hodnota přežití byla hodnocena Coxovou regresní analýzou.

Délka nádoru a metabolický objem nádoru korelovaly s pokročilostí stadia T (p = 0,002 a 0,038). CE-CT měla nejlepší senzitivitu pro diferenciaci mezi stadii T3/4 a T0-2 (AUC 0,86, p < 0,001), zatímco metabolický objem nádoru vykazoval nejvyšší senzitivitu pro detekci úplné odpovědi (T0 vs. 1‒4, AUC 0,77, p = 0,002). Kombinace CE-CT a metabolického objemu nádoru prokázala superiorní přesnost při predikci kompletní odpovědi (AUC 0,82, p < 0,001). Kombinované zobrazování ukázalo lepší prognostickou hodnotu v ukazatelích přežití bez relapsu, specifického přežití podle diagnózy a celkového přežití než T a N stážování podle CE-CT nebo PET/CT nebo než samotné kvantitativní parametry PET.

 Změní se role CEMRE při Crohnově nemoci?

Je pro diagnostiku a hodnocení Crohnovy choroby potřeba rutinně používat MR enterografii (MRE) obnášející podávání intravenózní kontrastní látky založené na gadoliniu? Tuto otázku si položili S. J. Sammut a kol. ze Stoke-on-Trent, Velká Británie. „MRE je dobře zavedena pro diagnostiku a monitorování Crohnovy choroby. Standardní protokol zahrnuje dynamické sekvence (…) s použitím kontrastních látek na bázi gadolinia (GBCA). GBCA byly nedávno podrobeny přezkumu pro retenci v mozkové tkáni, a proto je žádoucí se jich vyvarovat,“ vysvětlili Sammut a kol. důvod, který je přiměl k provedení studie s cílem zjistit diagnostický přínos kontrastem enhancované MRE.

Studijní soubor tvořilo 40 vyšetření z tříměsíčního období zahrnujícího prosinec 2017 až únor 2018 v University Teaching Hospital, která přečetli nezávisle na sobě radiologičtí asistenti a odborníci v oboru gastrointestinální radiologie. V případě odlišného názoru rozhodoval třetí radiolog.

Z výsledků vyplynulo, že CEMRE měla nějaký diagnostický přínos v 12,5 % (u pěti ze 40) případů. Pouze v jednom případě (2,5 %) významně změnila konečný závěr, ve třech případech byla zjištění díky CEMRE nápadnější, ale celkový závěr se nezměnil.

„Ve většině případů CEMRE nepřidala žádnou diagnostickou hodnotu, i když juniorní radiologové ji častěji považovali za užitečnou,“ shrnuli Sammut a kol. „Vyhnout se GBCA zvyšuje bezpečnost pacientů, kromě úspory nákladů a zkrácení doby skenování. Zdá se, že rutinní používání GBCA pro MRE není nezbytné, za určitých okolností je ale lze využít,“ doporučili.