Speciální echokardiografická metoda možná do budoucna pomůže při diagnostice nádorů dřeně nadledvin – feochromocytomů. Vědeckou práci odborníků z 1. LF UK v Praze, kteří na možnost tohoto jejího nového uplatnění přišli, publikoval prestižní časopis Cancers.

Feochromocytom je vzácný nádor, který vzniká v dřeni nadledvin, tedy v místě tvorby katecholaminů, které se kromě jiného podílejí na udržování správných hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a síly srdečního stahu. Jenže právě feochromocytom produkuje katecholaminy v množství mnohonásobně vyšším, než je pro organismus užitečné. Nápor těchto hormonů pak způsobuje mimo jiné zvýšení krevního tlaku (často záchvatovité), zrychlení srdeční frekvence a zesílení srdečního stahu, čímž funkci srdce poškozuje. Odhalení pravé příčiny těchto příznaků může být diagnostickým oříškem. Pokud lékař nemá na toto onemocnění podezření a u pacienta laboratorně nezjistí zvýšené množství katecholaminů v krvi, může tato diagnóza uniknout. Feochromocytom totiž navíc způsobuje i ztrátu hmotnosti, pocení, a dokonce i deprese, tudíž se mnohdy pomýšlí na jiná, častější onemocnění. Diagnostická pomůcka by tak určitě našla uplatnění.

 

Subklinický pokles systolické funkce LK u pacientů s feochromocytomy

Lékaři z Centra pro hypertenzi III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze již několik let zkoumají kardiovaskulární vliv katecholaminů u pacientů s feochromocytomem oproti působení vysokého krevního tlaku u pacientů s běžnou hypertenzí. Tentokrát použili tzv. speckle tracking echokardiografii a z ní vypočítané parametry srdeční funkce.

„Jde vlastně o softwarovou analýzu, která dokáže v ‚mlhovině‘ echokardiografického obrazu analyzovat vzájemný pohyb jednotlivých echokardiografických bodů vůči sobě. Tato metoda se ukázala citlivější než jiné echokardiografické metody, takže dokáže poruchu funkce srdce odhalit dříve,“ říká jeden z autorů nové studie MUDr. Jan Kvasnička z Centra pro hypertenzi, které se pod vedením prof. MUDr. Jiřího Widimského, CSc., stará o pacienty s feochromocytomem z celé České republiky.

Příznaky feochromocytomu


  • Vysoký krevní tlak – trvalý nebo záchvatovitý
  • Bušení srdce – palpitace a tachykardie – vyšší srdeční frekvence
  • Bolesti hlavy
  • Pocení
  • Úzkost a deprese
  • Hmotnostní úbytek
  • Vzácně i bez příznaků

V abstraktu v časopise Cancers Kvasnička a kol. uvádějí: „Feochromocytomy (FEO) jsou nádory vznikající z chromafinních buněk dřeně nadledviny, které mají schopnost produkovat, metabolizovat a secernovat katecholaminy. Nadprodukce katecholaminů vede mnoha mechanismy k poškození funkce levé komory (LK), nicméně endokardiální měření systolické funkce nezjistilo žádné rozdíly mezi pacienty s FEO a těmi s esenciální hypertenzí (EH). Cílem studie bylo prozkoumat, zda globální longitudinální strain (GLS) odvozený od speckle tracking echokardiografie dokáže detekovat subklinické poruchy systolické funkce vyvolané katecholaminem. Analyzovali jsme data 17 pacientů (10 žen a sedm mužů) s FEO a 18 pacientů (devět žen a devět mužů) s EH. Skupiny se nelišily věkem ani hodnotami krevního tlaku za 24 hodin. Z výsledků vyplývá, že pacienti s FEO se oproti pacientům s EH nelišili v echokardiografických parametrech včetně ejekční frakce LK (0,69 ± 0,04 vs. 0,71 ± 0,05; NS), nicméně v analýze speckle tracking pacienti s FEO vykazovali výrazně nižší GLS než pacienti s EH (-14,8 ± 1,5 vs. -17,8 ± 1,7; p <0,001).“ A shrnují, že „pacienti s FEO mají nižší hladinu GLS než pacienti s EH, což naznačuje, že katecholaminy vyvolávají subklinický pokles systolické funkce LK“ (Kvasnicka J., Zelinka T, Petrak O. et al.: Catecholamines induce left ventricular subclinical systolic dysfunction: a speckle-tracking echocardiography study. Cancers 2019.).

 

Další výzkum má sledovat efekt léčby

„Náš přístup je sám o sobě průkopnický. Podle dostupných literárních zdrojů zatím nikoho nenapadlo srovnávat nálezy získané touto metodou u pacientů s feochromocytomem a u pacientů s běžnou hypertenzí. Začali jsme tedy s naším týmem pod vedením mého školitele doc. MUDr. Roberta Holaje, CSc., takto vyšetřovat nemocné a došli jsme k objevu, že u jedinců s feochromocytomem působí katecholaminy na srdce škodlivěji než běžný vysoký krevní tlak,“ vysvětlil dále Jan Kvasnička s tím, že tato práce otevírá dveře k dalšímu výzkumu v budoucnu. Nabízí se totiž logicky otázka, jestli po odstranění nádoru dojde také k normalizaci funkce srdce hodnocené podle speckle trackingu. Lékaři budou touto metodou sledovat efekt chirurgické léčby a možná výhledově i farmakologické léčby feochromocytomu.

„Operace tohoto nádoru může mít bouřlivý průběh. Nádor je plný katecholaminů, a když s ním chirurg manipuluje, může dojít k uvolnění jejich velkého množství do těla. Významně pak může kolísat krevní tlak, docházet ke krvácení a vyjmutí nádoru může mít pro zdravotníky a hlavně pro pacienta dramatický průběh,“ uzavřel MUDr. Kvasnička.