Autoři poznamenali, že u preklinických modelů vyšší hladiny protilátek proti specifickému antigenu korelovaly s ochranou při vystavení uropatogenní bakterii Escherichia coli.

Pro odborný server MedPage Today Dr. Milnerová upřesnila, že pro otestování této hypotézy u lidí její skupina použila vzorky moči a séra od žen, které prodělaly UTI a účastnily se studie proběhlé v roce 2012. Celkem se jednalo o 64 vzorků získaných od žen s nekomplikovanou cystitidou léčených v University of Michigan Health Service Clinic. U 40 z těchto žen se objevila rekurentní UTI. Medián věku pacientek byl 21 let (rozmezí 18–50). Dále výzkumníci otestovali také vzorky získané od 20 zdravých mužů ve věku 18–40 let bez UTI v anamnéze, které použili jako kontrolní skupinu, protože u mužů je výskyt UTI méně pravděpodobný než u žen.

„Paradoxně jsem zjistila, že u mužů je vyšší protilátková odpověď než u žen,“ poznamenala Dr. Milnerová.

V hladinách protilátek u žen, které prodělaly nekomplikovanou UTI, ať se signifikantní bakteriurií nebo bez ní, nebyly shledány významné rozdíly. Jediné signifikantní rozdíly v hladinách protilátek byly zaznamenány při porovnávání se vzorky od zdravých mužů – měli významně vyšší hladiny preexistujících protilátek v porovnání s ženami. Nicméně ani tyto hladiny nebyly dostatečně vysoké na to, aby byly považovány za protektivní.

Další rozdíly se mezi oběma skupinami nevyskytly. Vědci uvedli, že všechny testované vzorky séra obsahovaly specifické protilátky typu IgG proti všem čtyřem antigenům obsaženým ve vakcíně.

„Překvapil mě fakt, že ve zkoumané populaci nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti signifikantní nebo nesignifikantní bakteriurie,“ řekla Dr. Milnerová a dodala, že jako mezní hodnotu použila klinickou definici bakteriurie (105kolonie tvořících jednotek/ml).

Jediný statisticky významný rozdíl, který jsem byla schopná extrapolovat, byl při porovnávání žen se zdravými mužskými kontrolami. Nejedná se o výsledek, který bych očekávala,“ upozornila.

Vědci došli k závěru, že dospělé osoby, které nejsou očkované proti UTI, mají „neprotektivní hladiny“ preexistujících protilátek proti antigenům, na které se laboratoř zaměřuje při vývoji své vakcíny proti UTI.

Jedná se o výchozí odpověď v jakékoli populaci pacientů a my potřebujeme vakcínu, která tyto protektivní hladiny podpoří. Nyní máme více informací o tom, jak taková odpověď vypadá,“ uvedla dáleDr. Milnerová. „Víme, že existuje nezávisle na tom, o jakou populaci pacientů se jedná.“