Tyto poznatky mohou mít důsledky pro neurodegenerativní onemocnění, a to včetně Alzheimerovy nemoci (AN). Nedávné studie ukázaly, že hladiny amyloidu tau a beta jsou spojeny se spánkem a že pomalé vlny v průběhu non-REM spánku byly nepřímo spojeny s patologickým nálezem při AN.

Lewisová a kol. provedli studii na souboru 13 mladých lidí, u nichž simultánně hodnotili BOLD fMRI, EEG a průtok MMM během spánku. Přibližně každých 20 sekund došlo k rozsáhlým oscilacím vtoku MMM do mozku. Tyto oscilace byly úzce spjaty se signály průtoku krve ve fMRI a pomalými vlnami na EEG.

Signály v průběhu spánku s pomalými vlnami ukázaly specifickou časovanou sekvenci. „Zdá se, že nejprve dochází ke změnám na úrovni neuronů, které jsou posléze následovány odtokem krve z hlavy a přítokem MMM,“ uvedla Dr. Lewisová. Není zcela jasné, jak spolu vlny souvisejí. Jako jedno z možných vysvětlení uvedla, že neurony pravděpodobně při pozastavení činnosti nepotřebují tolik kyslíku, v mozku není potřeba tolik krve, a proto MMM rychle vteče do mozku, aby v něm byl zachován tlak.

Výzkumníci dodali, že výsledky se týkají jedné z hlavních otázek v neurofyziologii spánku ve vztahuk MMM a odstraňování zplodin metabolismu. „Předpokládá se, že k odstranění zplodinpřispívá neurovaskulární vazba. Není však známo, proč by tato vazba způsobovala vyšší míru odstraňování v průběhu spánku,“ uvedli Lewisová a kol. „Naše studie naznačuje, že pomalé neuronální a hemodynamické oscilace mohou k tomuto procesu přispívat, a to společně s dalšími fyziologickými faktory.“

Členové týmu navrhli testování kauzálních vztahů na zvířecích modelech. Vzhledem k tomu, že výzkumu se účastnilyosoby ve věku od 23 do 33 let, vědci v dalším kroku plánují zjišťovat u starších jedinců, jak je průtok krve a MMM při spánku ovlivňován stárnutím.