Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně uspělo jako jediná evropská instituce hned ve třech výzvách prestižního grantového programu Horizon 2020. Díky bezmála miliardové dotaci z Evropské unie vznikne v Brně v nejbližších letech jedinečná živá laboratoř (angl. living lab) a zaměří se na studium faktorů, které ovlivňují lidské zdraví. 

Mezinárodní projekt se zaměří na růst výskytu chronických nemocí

Dlouhodobé epidemiologické a klinické studie umožňují hodnotit komplexní dopady životního prostředí a životního stylu na zdraví člověka. Proto v novém projektu centrum RECETOX jednak posílí mezioborovou spolupráci v rámci univerzity, jednakvytvoří dlouhodobé vazby s předními evropskými výzkumnými institucemi. Těmi jsou v prvé řadě University College London, ETH Zürich a síť evropských biobank BBMRI. Všichni společně přispějí k vytěžení dat přístupných v dlouhodobé studii CELSPAC (z angl. Central European Longitudinal Studies of Parents and Children, Středoevropské studie rodičů a dětí).

Mezinárodní projekt CETOCOEN Excellence si klade za cíl vytvořit dostatečnou kapacitu pro výzkum faktorů stojících za rostoucím výskytem chronických poruch a onemocnění. Nejde pouze o nemoci spojené se stárnutím populace, ale také o poruchy chování a učení u dětí, snížení plodnosti žen či rozvoj alergií a autoimunitních onemocnění. Projekt byl zahájen 15. ledna 2020 za účasti rektora MU Martina Bareše, ministryně financí Aleny Schillerové, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ředitelky Evropské komise Anny Panagopoulou, náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Vituly a dalších dvou set hostů. Po slavnostním zahájení následovalo posezení u kulatého stolu, kde účastníci diskutovali orůzných aspektech vědy a výzkumu, o mezinárodní spolupráci a konceptu živé laboratoře seředitelkou centra RECETOX a koordinátorkou projektu prof. RNDr. Janou Klánovou, Ph.D.

Vytěžena bude i 30letá brněnská studie

Studie CELSPAC je společný projekt MU a FN Brno, který již skoro 30 let sleduje prenatální vývoj, porod a vývoj dětí narozených v Brně. Momentálně u nich probíhá také studie mladých dospělých a studie sledující komplexní vliv pesticidů. Zaměřuje se tedy na široké spektrum faktorů, jež mohou mít vliv na lidské zdraví,a nezkoumá je odděleně, ale přesně tak, jak působí v každodenním životě, tedy komplexně. Hlavní i dílčí studie vznikly díky zapojení tisícovek rodin a také lékařů, zdravotních sester a pedagogů. Ti dosud postupně vyplnili přes 200 000 dotazníků, které byly následně přepsány do elektronické podoby. Centrum RECETOX realizuje a obohacuje CELSPAC díky studiu toxických látek o faktory, jako jsou genetické předpoklady a životní styl. RECETOX s partnery se budou následně podílet na rozšíření studie a propojení s dalšími regionálními zdroji. Nové poznatky by tedy měly přispět k ochraně prostředí a lidského zdraví i k vyšší kvalitě života zejména u citlivých a zranitelných skupin v populaci.

Projekt přinese užitek v širokém spektru oblastí

Rektor MU Martin Bareš uvedl, že univerzita bude v rámci tohoto projektu také posilovat partnerství směstem Brnem, Jihomoravským krajem, fakultními nemocnicemi a dalšími regionálními institucemi. Bere si za cíl vybudovat komunitu, která bude pracovat na zdravé budoucnosti české společnosti. Chce rovněž prohloubit vazby s místními podniky a s obyvateli regionu, bez jejichž pomoci se získáváním cenných dat by živou laboratoř nebylo možné realizovat, tudíž by měli nové vědecké poznatky využívat jako první.

Projekt koresponduje s Inovační strategií České republiky 2019–2030. Země, které významně podporují inovace, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku a ČR plánujedostat se do roku 2030 mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa,a stát se tak zemí pro budoucnost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček upřesnil: „Pro letošní rok zajistila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na vědu a výzkum jen z národních zdrojů rekordní částku ve výši 37,5 miliardy korun – tedy o celé dvě miliardy vyšší, než tomu bylo v roce 2018. Se zaváděním poznatků vědy a výzkumu efektivně pomáhají a pomáhat budou, jak ukazuje právě brněnská živá laboratoř, i evropské programy. Pomáháme také s debyrokratizací či internacionalizací vědy a se zaměstnáváním zahraničních expertů a vědeckých pracovníků.“

Ředitelka centra RECETOX Jana Klánová ke smyslu projektu uvedla: „Propojení mnohovrstevných dat o výskytu škodlivých látek v prostředí a jejich účinku na organismus, o zdravotním stavu obyvatel, jejich životním stylu, návycích i sociálním postavení a současná aplikace nejnovějších informačních technologií, metod umělé inteligence a strojového učení přispějík poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění a umožní hledat nejefektivnější cesty jejich prevence a diagnostických i terapeutických nástrojů.“

Lucie Barošová

 

Zdroje:

www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/miliarda-z-eu-promeni-brno-v-evropske-centrum-vyzkumu-faktoru-ovlivnujicich-zdravi-lidi

www.celspac.cz/index.php?pg=aktuality-udalosti&aid=45

www.celspac.cz/str-o-nas.html

www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_1_Inovacni-strategie.pdf

www.recetox.muni.cz/o-nas/novinky/projekt-cetocoen-excellence-slavnostne-zahajen