Účastníky Jarní interaktivní konference, kterou již tradičně pořádá Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP ve Slovanském domě v Praze, čekal jako vždy bohatý program složený z nepřeberného množství témat, které je dáno šíří problematik, s nimiž se všeobecní lékaři v praxi potýkají. Namátkou vybíráme některá z nich.

Nové možnosti ve farmakoterapii obezity nastínil prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP a přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Novinky pro praktické lékaře byly rozděleny do dvou bloků. Mimo jiné sem byla zařazena přednáška praktického lékaře MUDr. Igora Karena o řešení streptokokové infekce při alergii na penicilin, prof. MUDr. Jiřího Widimského jr., CSc., předsedy České společnosti pro hypertenzi (ČSH), který upozornil na aktuality v terapii arteriální hypertenze, či prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., MBA, předsedy České kardiologické společnosti, jenž shrnul, co by měl každý praktik znát o moderní léčbě chronického srdečního selhání. Do bloku interaktivních kazuistik bylo zařazeno kupříkladu téma obtížného dosahování cílové hodnoty cholesterolu.

Samostatný blok přednášek byl věnován betablokátorům a Ca antagonistům, respektive aktuálnímu pohledu na jejich použití v klinické praxi – mimo jiné zazněla nová doporučení ČSH, která přednesl opět prof. J. Widimský. V diabetologickém bloku vystoupila např. MUDr. Jarmila Jirkovská z Diabetologického centra Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha, a to s přednáškou o gliptinech. Důležitost časné diagnostiky byla demonstrována přednáškami o současných možnostech léčby psoriázy a o projevech spondyloartitid u mladých dospělých. Kongres všeobecných lékařů samozřejmě nemohl opomenout téma očkování – o vakcinaci proti pneumokokovým infekcím mluvil opět MUDr. I. Karen, na prevenci neuroinfekcí (meningokoků a klíšťové encefalitidy) se zaměřil prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové.

„Zavádění novinek obsažených v reformě primární péče je proces dlouhodobý, postupný, rozfázovaný v některých oblastech až na osm let. Některé aktivity musíme odzkoušet na pilotních projektech, protože ne vše, co je v zahraničí na západ od nás, lze automaticky přenést do podmínek ČR.“


Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.,

předseda SVL ČLS JEP

A tak bychom mohli dlouze pokračovat dál. Mluvilo se o adherenci pacientů k terapii, léčbě chronického žilního onemocnění, roli praktického lékaře v sekundární prevenci či o prevalenci virové hepatitidy C v ČR. Na zinek jako modulátor imunity s ověřeným efektem upozornil prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové. Současnou situaci v oblasti eHealth nastínil praktický lékař MUDr. Cyril Mucha a zazněly také klíčové poznatky ze světového kongresu všeobecných lékařů WONCA 2019, který hostila Bratislava.

Nové formy antidepresiv, které řeší jak depresi, tak úzkost a nespavost najednou ana rozdíl od předchozích léků nejsou návykové, a tudíž pro pacienty znamenají šetrnější možnost léčby, představil MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D., z Psychiatrické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. „Tlak na výkon a výsledky se bohužel odráží v neustále stoupajícím počtu psychiatrických diagnóz. Lidé trpí depresemi a s tím spojenými úzkostmi a nespavostí. Většinou praktičtí lékaři předepisovali až třirůzné léky na tyto symptomy, z nich u dvou horzíriziko návyku,“ poznamenal k tomu MUDr. Hubeňák.

Přímo během konference mohli zájemci z řad praktických lékařů podstoupit trénink měkkých dovedností – učili se, jak spolu navzájem lépe komunikovat. „Workshop je zaměřený na konstruktivní zpětnou vazbu –jak ji dát, aby se kolega neurazil a na pracovišti vládl zdravý duch. Na modelových případech si zkoušíme, jak by spolu měli mluvit lékaři navzájem, nadřízený s podřízeným a naopak. Pokud není komunikace na pracovišti dobrá, pocítí to negativně i pacient,“vysvětlilapraktická lékařka MUDr. Marika Dědinová.

Celou konferencí rezonovalo téma reformy primární péče – cestovní mapy, která určuje podobu praktického lékařství v dalších letech. „Primární péče, zajištěná praktickými lékaři, je základem fungujícího zdravotnictví a má zásadní vliv na zdravotní stav celé populace a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost zdravotního systému. Zavádění novinek obsažených v reformě je proces dlouhodobý, postupný, rozfázovaný v některých oblastech až naosmlet. Některé aktivity musíme odzkoušet na pilotních projektech, protože ne vše, co je v zahraničí na západ od nás, lze automaticky přenést do podmínek ČR,“ objasnil doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

 

Léčebné konopí pomáhá při bolesti, nechutenství i poruchách spánku. Není ale všespásné

Využívání léčebného konopí v medicíně je stále aktuálním tématem. Uplatnění může najít při bolesti u onkologických diagnóz, neuropatické či pooperační bolesti, ale i při nechutenství nebo poruchách spánku. V rámci JIK se mu věnoval MUDr. Marek Hakl z Kliniky algeziologie a preventivní péče a Chirurgické kliniky LF MU a FN Brno.

„Jsme moc rádi za další možnost, jak ulevit pacientům od trvalé bolesti, a předpokládáme, že počet těch, kteří tuto možnost úlevy využijí, se bude navyšovat. Setkáváme se často s tím, že bolest limituje pacienty v práci, a léčebné konopí rozšiřuje možnosti, jak je nenechat zbytečně trpět,“ uvedl MUDr. Hakl, v jehož ordinaci dostává tuto léčebnou látku přibližně 30 pacientů. Bohužel podle něj někteří schopnosti konopí přeceňují. „Nejde o všespásnou léčbu, spíše je to doplněk současné standardní léčby,“ upozornil.

Nejvhodnější formou podávání konopí je podle MUDr. Hakla kapsle, protože umožňuje přesné dávkování a každá kapsle má stejnou účinnost. Způsobů užívání je ale více, například v čokoládě nebo inhalací pomocí vaporizéru.

ČR patří mezi první země, kde se rostlina pro léčbu legálně využívá, konkrétně je to možné od dubna 2013. Reálně dostupným pro pacienty se však stalo později, protože spuštění systému brzdily problémy s elektronickými recepty, nezájem lékařů o jeho předepisování i vysoké ceny léčiva. V posledních letech se ale situace mění. Počet lékařů, kteří mohou konopí předepisovat, vzrostl a dnes je jich zhruba 60. Platí přitom, že se musí jednat o specialisty, kteří se zaregistrují ve Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití a zřídí si přístup do systému předepisování léků s omezením. Cena léčebného konopí postupně klesala až na nynějších cca 200 korun za gram. Levnější je přitom konopí z dovozu.

 

Praktici se dověděli, jak poznat a řešit komplikovaný zármutek

Až u 10 % lidí přeroste zármutek kvůli ztrátě blízkého člověka do zármutku komplikovaného. Jak takového člověka poznat a co mu nabídnout? To praktikům objasnila Mgr. Veronika Drnková, vedoucí Poradny domácího hospice Cesta domů.

„Podle Mezinárodní klasifikace nemocí má takzvaná prolonged grief disorder jasná diagnostická kritéria. Dle ní lze za komplikovaný zármutek označit zármutek trvající po úmrtí blízkého déle, než je v dané kultuře obvyklé. Například v Americe minimálně déle nežšest měsíců, ve Švýcarsku a Německu se odborníci přiklánějí k nejméně jednomu roku. V České republice by to mohlo být podobné jako v těchto evropských zemích,“ uvedla.

V době, kdy intenzivní zármutek výrazně omezuje fungování v pracovním životě, takový jedinec může navštívit praktického lékaře s žádostí o pomoc a o uznání pracovní neschopnosti. K psychickým potížím se mohou vázat také somatické obtíže spojené s výrazným a dlouhodobým stresem, například bolesti zad. Praktickým lékařům proto Mgr. Drnková představila varianty, jak situaci řešit.

„Pokud praktik takového člověka mezi svými pacienty objeví, může jej poslat za psychologem nebo psychiatrem, případně mu sám předepsat léky. Existuje i forma provázení odborníkem, která může, ale nemusí být doplněna farmakologickou léčbou. Jde o 16týdenní strukturovaný program, který pacient absolvuje s terapeutem. Dochází za ním, provází jej a společně hledají, jak podpořit proces učení se žít v nové realitě bez zemřelého,“ vyložila.

Díky stipendijní podpoře Nadačního fondu Avast absolvovala výcvik v práci s klientem v komplikovaném zármutku v USA a nyní se snaží rozšířit povědomí o něm formou školení mezi své kolegy. První testování nového programu zdarma zavedli v domácím hospici Cesta domů, kde Veronika Drnková pracuje. „Úspěšnost tohoto programu v USA je obrovská. Až 70 % osob, které jím prošly, mluví o zlepšení,“ dodala.

 

Přebujelá administrativa ubírá čas na pacienty

Že praktičtí jsou lékaři zavaleni administrativou, je známá věc. „Papírování“ a snaha o jeho omezení tak v rámci JIK představovaly jedno ze zásadních témat, zastřešené jako blok přednášek nazvaný „Více času na pacienty a méně byrokracie“.

Za největší pojídače času praktici považují vypisování formulářů pro „sociálku“ či zpráv pro zdravotní pojišťovny. Jako zbytečnost označují např. „lístek na peníze“, ruční vyplňování formulářů pro vyšetření CT či magnetickou rezonancí, potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu či povinná hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách.

„Je neuvěřitelné, že v dnešní technologicky vyspělé době nám chybí on-line komunikace v systému. Přepisujeme a opisujeme, posíláme si papíry jak v rámci polikliniky, tak po ČR. Osobně považuji za největší absurditu ,lístek na peníze‘ – tradiční poukaz, který má ubezpečit instituce, že pacient je stále pacientem. Přichází si pro něj jednou až dvakrát do měsíce, přestože jsem sociální správě i zaměstnavateli dal vědět vypsáním neschopenky, že pan XY je nemocen a je nemocen až do doby, než jim dalším dílem neschopenky dám vědět, že nemoc skončila. A tato fosilie je v zákoně,“ připomněl praktický lékař MUDr. Otto Herber. „Stejně tak nechápu vypisování potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu – za 30 let praxe jsem nezažil, že by někdo nemohl na vysoké škole studovat.“

MUDr. C. Mucha v tomto bloku seznámil účastníky JIK s kompletními výsledky dotazníkového šetření, které provedl mezi kolegy a v němž zjišťoval, které administrativní úkony je nejvíce trápí. Dotazníky vyplnilo 100 praktiků, 50 soukromníků a 50 zaměstnanců. „Všichni označili současnou administrativu za nadbytečnou, nejvíce z nich napsalo, že jim zabírá 40–50 % pracovní doby. Přes 90 % dotázaných vnímá, že administrativy každoročně přibývá, a za nejhorší považují vyplňování nesčetných formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení, poté zprávy pro komerční zdravotní pojišťovny a vypisování papírů kvůli lázním,“ konkretizoval MUDr. Mucha.

Zhruba měsíc po skončení JIK byla novinářům zaslána tisková zpráva, že praktičtí lékaři se kvůli přemíře administrativy obrátí na ministra zdravotnictví. Podrobněji informujeme na jiném místě tohoto vydání.