Jarní Brno tradičně patří dvěma mimořádně významným odborným akcím – největšímu tuzemskému kongresu onkologů, o jehož letošním ročníku informuje příloha tohoto vydání BOD 2019, a výročnímu sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS).

ČKS slaví 90 let své existence, a tak se letos její výroční sjezd nesl ve slavnostním duchu. Pro účastníky, kteří jsou zároveň členy ČKS, byla připravena monografie k tomuto významnému jubileu, dostupná oproti poskytnutému voucheru. V téměř 30 kapitolách a na více než 300 stranách publikace mapuje bohatou historii české kardiologie, se všemi milníky v diagnostice a léčbě, ale i klíčové momenty v jejích podoborech.

Ceny za celoživotní přínos kardiologii obdrželi doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc., a MUDr. Josef Nečas, CSc., laureátkou Ceny Anežky České se stala prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. Zlaté medaile Libenského byly uděleny doc. MUDr. Petru Němcovi, Ph.D., a prof. Dr. med. Stephanu Achenbachovi.

V úvodním slovu věnovaném účastníkům kongresu slibovali prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., předseda organizačního výboru sjezdu, prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, předseda České kardiologické společnosti, a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda programového výboru sjezdu, že se mohou těšit na mnoho interaktivních sekcí, debat, osvědčené edukační bloky i bohaté sekce pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Jako nosná témata sjezdu vyzdvihli kardiomyopatii a vzácná onemocnění v kardiologii, stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti a současnost i budoucnost nekoronárních intervencí. Sjezd měl podle jejich sdělení rovněž prezentovat dialog ČKS s ministerstvem zdravotnictví, plátci zdravotní péče a jinými odbornými společnostmi. Poprvé byl kladen důraz na digitální podobu edukačních programů a novinku představoval „open space“ podobný tomu, jejž na svých akcích používá Evropská kardiologická společnost. Jak vysvětlil prof. Táborský, jedná se o jakésidiskusní fórum věnované krátkým prezentacím, které shrnují to nejpodstatnější z dané problematiky.

 

ČKS mimo jiné spoluvytváří Národní program kardiovaskulární prevence

Informacemi nabité Sjezdové noviny (SN) přinesly 13. května obsáhlý rozhovor s prof. Táborským, v němž dosavadní předseda ČKS mimo jiné trochu bilancoval své poslední funkční období a zároveň i poslední rok v činnosti výboru ČKS. Jak uvedl, ČKS se za poslední čtyři roky výrazně změnila. Jako významné přínosy vyzdvihl zejména profesionalizaci organizace, vytvoření etického kodexu, stoupající důraz na compliance a transparenci, dále aktivitu na podporu mladých kardiologů. „Vytvořili jsme model edukačních grantů pro členy pracovní skupiny Kardio 35, kteří na základě zaslaného abstrakta na kongres ESC mohou žádat o grant, jenžpokrývá jejich účast na kongresu. Mladí kardiologové následně mají možnost monitorovat novinky a čerpatinspiracipro své budoucí publikace. V letošním roce pojede s Českou kardiologickou společností více než šedesát mladých kardiologů a techniků v kardiologii,“ uvedl prof. Táborský pro SN.

Vyjádřil se i k organizační změně v činnosti a ve struktuře ČKS, k níž došlo během jeho funkčního období. „Česká kardiologická společnost má reflektovat strukturu svojí matky, tedy Evropské kardiologické společnosti, a proto jsme se rozhodli, vlastně s výjimkou jedné asociace, kopírovat tuto situaci v České republice. Ale nejde o vytvoření pouhé kopie, především se jedná o zlepšení kvality práce jednotlivých asociací s tím, že nyní mají větší kompetence, mohou si organizovat a zajišťovat svoje záležitosti samy,“ upřesnil prof. Táborský ve SN.

Dále upozornil na Národní program kardiovaskulární prevence, který „už byl v zásadě schválen jak Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny“. V jeho rámci ČKS ve spolupráci s praktickými lékaři vytváří model pro zefektivnění primární a sekundární prevence. V ní by podle jeho názoru mělo hrát významnou roli systémové řešení ze strany všech lékařů, ale současně by se nemělo zapomínat na osvětu pacientů a všeobecné populace, která se často o prevenci snaží, ale mnozí jedinci nechápou základní principy péče o vlastní zdraví. „Měli bychom široké populaci implementovat myšlenku, že péče o vlastní zdraví je jedním ze základních atributů kvality našeho života do budoucna,“ konstatoval prof. Táborský.

 

Registr fibrilace síní, užší spolupráce s VZP

Vědecký sekretář ČKS prof. Aleš Linhart v rozhovoru pro totéž vydání SN hovořil mimo jiné o motivaci založit registr fibrilace síní a ojeho cíli. „Uvědomujeme si, že proto abychom mohli posunout dál naši činnost, potřebujeme spolehlivá data a díky registrům, ale také díky spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se zdá, že budou k dispozici. Data jsou nesmírně důležitá proto, abychom mohli zajistit lepší organizaci a dostupnost péče pro nemocné,“ objasnil pro SN.

SN se dotázaly i na navázání bližší spolupráce mezi výborem ČKS a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, „která je podpořena rámcovou smlouvou“. Jak upřesnil prof. Linhart, „spolupráce již má reálné dopady a reálné podklady“. „Pravidelně jednáme s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny a slibujeme si přesně to, o čem jsem mluvil, to znamená zlepšení dostupnosti péče pro naše nemocné tak, aby nedocházelo ke zbytečné hořkosti nebo nedorozuměním, protože je samozřejmě potřeba zohlednit ekonomický stav našeho zdravotnictví,“ vysvětlil. „Můžeme mít idealistické požadavky, ale zároveň musíme být konfrontováni s realitou věci, cožtato jednání umožňují. Musím říci, že vnímám jednání jako velmi pozitivní, konstruktivní a věřím, že povedou opravdu k relevantním výsledkům.“

 

ČASS se především snaží o přenos guidelines do praxe

Česká asociace srdečního selhání (ČASS) se slovy jejího předsedy prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., především snaží věnovat přenášení guidelines do klinické praxe, zvláště pak v problematice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. V nadcházejícím období chce výbor ČASS v této aktivitě pokračovat a stejně postupovat i v případě nových léků, jako je sakubitril valsartan, nebo v případě dávkování známých léků, jako jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu či ARB.

ČASS rovněž připravovala doporučení pro ČKS ohledně uvolnění preskripce SGLT-2 na kardiology. „Tato problematika je pro nás nesmírně aktuální a aktivně se zabývámenejen již známýmifakty, ale i tím, zda tyto přípravkytaktéž patří do léčby srdečního selhání bez diabetumellitu nebo do léčby srdečního selhání s diabetemmellitem, ale zachovalou ejekční frakcí,“ vysvětlil prof. Špinar.

K poslání ČASS pro SN uvedl: „Srdeční selhání je epidemií 21. století a počet pacientů se zdvojnásobil se zavedením pojmu srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Proto považuji Českou asociaci srdečního selhání za velmi užitečnou a pozitivní, protože přináší lékařům – od kardiologů přes internisty až po praktické lékaře – užitečné a nové poznatky o diagnostice a léčbě tohoto onemocnění. Dle mého odhadu se jedná téměř o 400 000 nemocných v České republice, a proto je nutné, aby byli kvalitně diagnostikováni a léčeni.“

Nechyběla tradiční sekce „Hot Lines“

Významné novinky z oblasti farmakoterapie, které v uplynulém roce zazněly během prestižních kongresů konaných v Evropě nebo v USA, již tradičně shrnuje sekce „Hot Lines“. Jaké tedy jsou aspoň některé z nich?

*Výsledky tří dlouhodobých studií – ARRIVE, ASCEND a ASPREE – jsou dalšími důkazy zpochybňujícími přínos kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci.

*Studie REDUCE-IT neprokázala vliv na snížení KV rizika při podávání omega-3 nenasycených mastných kyselin.

*Výsledky studii DECLARE s dapagliflozinem se již promítly do guidelines AHA/ACC 2019: podle nich je SGLT-2 lékem první volby po metforminu u nemocných sdiabetem mellitem 2. typu a vícečetnými rizikovými faktory.

*Japonská studie STOPDAPT-2 publikovaná během ACC 2019 prokázala, že pacienti po implantaci lékového everolimus uvolňujícího stentu mají prospěch z léčebného režimu obnášejícího měsíční duální antiagregační terapii (DAPT) a poté monoterapii klopidogrelem. Benefit se projevil redukcí krvácivých komplikací.

*Dvě studie – TRANSITION a PIONEER-HF – ukázaly využitelnost sakubitrilu/valsartanu u hemodynamicky stabilizovaných pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického srdečního selhání.