Prezident ASCO prof. Howard A. „Skip“ Burris III. zhodnotil atmosféru letošního virtuálního setkání slovy, že i když pandemie COVID-19 zabránila osobnímu setkání v Chicagu, bylo inspirující vidět onkologickou komunitu semknutou ve virtuálním prostoru na pomoc pacientům během této pandemie i po ní.

Téma nového koronavirového onemocnění se pochopitelně objevilo i v programu meetingu – ale významných novinek bylo samozřejmě mnohem více.

 

Onkologická onemocnění a prognóza COVID-19

Analýza časných dat z COVID-19 and Cancer Consortium Registry získaných od 928 pacientů s COVID-19, z nichž 525 mělo onkologickou diagnózu, ukazuje, že progrese nádorového onemocnění je nezávislým prediktorem úmrtí v důsledku COVID-19 (5,2násobně vyšší riziko oproti 1,7násobně vyššímu riziku u pacientů se stabilním onemocněním). Jako riziková byla identifikována i léčba COVID-19 kombinací hydroxychlorochinu s azytromycinem (2,89násobně vyšší riziko úmrtí), žádný z léků samostatně riziko nezvyšoval.

 

Riziko chemoterapie v prvních třech měsících od diagnózy COVID-19

Data od 400 pacientů s nádory hrudníku, kteří zároveň onemocněli COVID-19, shromážděná v Thoracic Cancers International COVID-19 Collaboration Registry TERAVOLT ukazují, že použití chemoterapie v rozmezí 3 měsíců od diagnózy nového koronavirového onemocnění u nich signifikantně zvýšilo riziko úmrtí (o 64 %). Ze 144 pacientů s chemoterapií, kteří ve sledovaném období zemřeli, jich 79,4 % podlehlo onemocnění COVID-19 a jen 10,6 % svému nádorovému onemocnění. Analýza u pacientů s nádory hrudníku také odhalila souvislost mezi přechozím užíváním antikoagulační léčby či kortikosteroidů a rizikem úmrtí v důsledku COVID-19.

 

Vysoce precizní léčba u dětských pacientů prodloužila PFS

Praktické využití nově vyvinutého algoritmu pro identifikaci možných terapeutických cílů – od molekulárních alterací po změny v expresi genů signálních drah – a jejich propojení s cílenou léčbou relabujících karcinomů se špatnou prognózou u dětí přineslo v INFORM Registry prodloužení doby bez progrese onemocnění (PFS) až o tři měsíce.

Celkem bylo na základě algoritmu cíleně léčeno 149 dětských pacientů, z nichž u 20 byl identifikován cíl s vysokou prioritou – hlavně mutace ALK, BRAF a NRAS a fúze MET a NTRK. Pacienti v této skupině měli medián PFS 204,5 dne ve srovnání se 114 dny u všech ostatních pacientů. Nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní rozdíly v celkovém přežití.

 

Autologní TILs účinkují u refrakterního melanomu

V klinické studii fáze II označené jako C-144-01 přineslo podávání autologních tumor-infiltrujích buněk lifileucel (LN-144) silně předléčeným pacientům s refrakterním melanomem dosažení 36% míry celkových léčebných odpovědí. Ve dvou případech se jednalo o kompletní odpověď. Efekt zůstával v čase setrvalý, mediánu doby trvání odpovědi nebylo při střední délce sledování 18,7 měsíce zatím dosaženo.

 

Lepší OS s anti-PD-L1 imunoterapií pokročilého uroteliálního karcinomu

Léčba inhibitorem PD-L1 avelumabem v kombinaci s nejlepší podpůrnou péčí po předchozí chemoterapii významně prodloužila ve studii JAVELIN Bladder 100 pacientům s pokročilým uroteliálním karcinomem celkové přežití (21,4 měsíce vs. 14,3 měsíce s nejlepší podpůrnou péčí samotnou).

Součástí studie byla i analýza celkového přežití v podskupině pacientů s pozitivní expresí PD-L1. Mediánu OS u nich dosud nebylo dosaženo (oproti 17,1 měsíce u pacientů, kterým byla poskytnuta pouze nejlepší podpůrná péče).

 

Režim VRd dál vládne léčbě nově diagnostikovaného myelomu

Kombinace bortezomibu, lenalidomidu a dexametazonu (VRd) obhájila své postavení standardu péče u nově diagnostikovaného mnohočetného myelomu. Ve studii fáze III ENDURANCE s ní podstoupila přímé head-to-head srovnání kombinace karfilzomibu, lenalidomidu a dexametazonu (KRd), která však zásadní zlepšení nepřinesla – medián doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) 34,6 měsíce s KRd vs. 34,4 měsíce s VRd.

Redakce kongresového zpravodajství