Jedná se o první kontrolovanou head-to-head studii porovnávající dvě perorální sloučeniny určené k léčbě relabující roztroušené sklerózy. Prokázala superioritu investigační látky, kterou byl ponesimod, v porovnání s teriflunomidem, a to napříč cílovými ukazateli – v primárním a většinou sekundárních. Tato data ve spojení s pozorovaným bezpečnostním profilem, podporují potenciál ponesimodu jako nové možnosti léčby roztroušené sklerózy,“ prohlásil ke studii OPTIMUM prof. Ludwig Kappos z University Hospital of Basel, Švýcarsko, jenž její data v rámci kongresu ECTRIMS 2019 prezentoval.

Ponesimod je investigační selektivní modulátor sfingosin-1-fosfátového (S1P1) receptoru. Multicentrické prospektivní randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie fáze III OPTIMUM se zúčastnilo 1133 pacientů s RS ze 162 míst z celého světa, včetně Evropy, USA, Kanady a Mexika. Primárním cílovým ukazatelem byl počet potvrzených relapsů za subjektorok (roční míra relapsů, z angl. ARR). Při hodnocení ve 108. týdnu se ukázalo, že ARR je ve skupině pacientů užívajících ponesimod téměř o třetinu (30,5 %) nižší než ve skupině užívající teriflunomid (p = 0,0003).