Lancet: diabetici a hypertonici ve vyšším ohrožení COVID-19

Nejčastějšími společnými komorbiditami u 32 zemřelých pacientů z celkového počtu 52 hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče s COVID-19 (Yang X et al.) byla cerebrovaskulární onemocnění (22 %) a diabetes mellitus (22 %).

Jiná studie (Guan W et al.) zahrnula 1099 pacientů s potvrzeným COVID-19, z nichž 173 mělo závažný průběh onemocnění – i tito nemocní měli časté komorbidity, především hypertenzi (23,7 %), diabetes mellitus (16,2 %), koronární srdeční onemocnění (5,8 %) a cerebrovaskulární onemocnění (2,3 %).

Ve třetí studii (Zhang JJ) mělo ze 140 pacientů, kteří byli přijati do nemocnice s COVID-19, 30 % hypertenzi a 12 % diabetes. Vzhledem k tomu, že pacienti s těmito chorobami jsou často léčeni inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a vzhledem k tomu, že koronavirus SARS-CoV-2 vstupuje do buňky prostřednictvím ACE2, otevírá se znovu otázka příčinné souvislosti – i když v žádné z uvedených prací nebyla hodnocena aktuální medikace nemocných.

Autoři recentního článku v Lancet (Lei Fang, George Karakiulakis, Michael Roth) připomínají, že exprese ACE2 je podstatně zvýšena u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu, kteří jsou léčeni ACE inhibitory a blokátory AT1 receptorů pro angiotenzin II (ARB) Rovněž hypertenze je léčena ACE inhibitory a ARB, což vede k upregulaci ACE2, stejně jako užívání thiazolidindionů a ibuprofenu. Vyslovují proto hypotézu, že léčba diabetu a hypertenze léky stimulujícími ACE2 zvyšuje riziko vzniku závažného až fatálního průběhu COVID-19.

Pokud by se tato hypotéza potvrdila, mohlo by to vést ke konfliktu s výsledky výzkumu, který již identifikoval receptor ACE2 jako cíl pro snižování míry chronického zánětu a na jeho ovlivnění vyvíjí potenciální nové terapie zánětlivých plicních onemocnění či rakoviny.

Dalším aspektem, který by měl být podle autorů studován, je genetická predispozice ke zvýšenému riziku infekce SARS-CoV-2, která by mohla být způsobena polymorfismy ACE2, zejména v asijské populaci. Do té doby doporučují s ohledem na riziko COVID-19 vyšší sledování pacientů užívajících inhibitory ACE a ARB. Protože autoři neobjevili v databázi PubMed k 28. únoru žádný důkaz o tom, že by k vyšší expresi nebo upregulaci ACE2 vedlo užívání blokátorů vápníkových kanálů, považují tuto skupinu léčiv v době pandemie COVID-19 za vhodnou a bezpečnou alternativu.

DOI: 10.1016/PII