Jak stojí v tiskové zprávě ESC, předchozí výzkumy naznačují, že špatná ústní hygiena způsobuje přítomnost bakterií v krvi a následně tvorbu zánětu v těle. Zánět pak zvyšuje riziko fibrilace síní a srdečního selhání. Recentní studie zkoumala spojení mezi ústní hygienou a výskytem těchto dvou onemocnění.

Do retrospektivní kohortové studie bylo zařazeno 161 286 účastníků Korean National Health Insurance System. Všichni byli ve věku 40–79 let a v anamnéze neměli FS ani HF. Podstoupili rutinní lékařské vyšetření v letech 2003 a 2004. Shromažďovány byly informace o výšce, tělesné hmotnosti, laboratorních testech, onemocněních, životním stylu, zdravotním stavu ústní dutiny a návycích v oblasti ústní hygieny.

V průběhu sledování, jehož střední doba byla 10,5 roku, se u 3 % (4911) probandů vyvinula FS a u 4,9 % (7971) se rozvinulo HF. Čištění zubů aspoň třikrát denně bylo spojeno s o 10 % nižším rizikem FS a o 12 % nižším rizikem HF během zmíněných 10,5 roku. Zohledněna byla celá řada faktorů včetně věku, pohlaví, socioekonomického postavení, pravidelné fyzické aktivity, konzumace alkoholu, BMI a komorbidit, napříkladhypertenze, a ukázalo se, že na uvedenou souvislost neměly vliv.

Mechanismy zjištěné asociace studie nezkoumala. Vědci podle informací v tiskové zprávě zvažují eventualitu, že časté čištění zubů snižuje výskyt bakterií v subgingiválním biofilmu, čímž zabraňuje jejich translokaci do krevního řečiště.