Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 9. prosince zúčastnil zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (z angl. EPSCO) v Bruselu. V návaznosti na říjnové setkání Rady zde se svými evropskými protějšky projednal další kroky v oblasti zdraví v souvislosti s ekonomikou blahobytu. S ohledem na celoevropský rozměr problému s dostupností léčiv inicioval téhož dne také projednání tématu lékové politiky. 

Ke zvýšení dostupnosti léčiv přednesl návrh možných řešení

„Inicioval jsem, abychom v rámci dnešního jednání probrali i téma dostupnosti léčiv. Je to problém, který řeší všechny země EU, proto navrhuji, abychom postupovali společně. Jsem si jist, že dostupnost léčiv by zlepšilo přemístění výroby ze třetích zemí zpět do EU i používání vícejazyčných obalů nebo elektronických letáků,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na jednání připomněl, že Evropskou unii čeká v nadcházejících letech zásadní revize farmaceutického právního rámce. „Stejně jako Česká republika pracuje i řada dalších států na řešení výpadků léků pomocí omezení reexportu. Vidím jako zásadní, aby byl přístup všech členských států ve shodě a mohli jsme zamezit výpadkům způsobeným jejich přesunem mezi členskými státy na základě zisku, zároveň však bez omezení pravidel vnitřního trhu,“ zdůraznil ministr.

Diskutovalo se i o podpoře zdravého stárnutí a reformě psychiatrické péče 

Dalším tématem jednání Rady byla také otázka duševního zdraví jakožto jednoho ze základních předpokladů blahobytu.

„V oblasti duševního zdraví implementujeme Strategii reformy psychiatrické péče, která znamená systémovou změnu péče o duševně nemocné zahrnující zdravotní i sociální péči, oblast prevence i destigmatizace. Na dnešním setkání jsem vyzdvihl, že se téma péče o duševní zdraví dostalo na vládní úroveň a že jsme vytvořili Radu vlády pro duševní zdraví. Jednoznačně jsme tím ukázali, a to i směrem k EU a WHO, že tato problematika patří mezi naše priority,“ řekl ministr Vojtěch.

Česká republika si je vědoma také výzev i příležitostí, které s sebou přináší problematika stárnutí. Ministerstvo zdravotnictví vliv stárnutí na udržitelnost zdravotnického systému ČR analyzuje ve Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030.

„V oblasti podpory aktivního a zdravého stárnutí děláme maximum. Ať již jde o podporu zdravého životního stylu, screeningová vyšetření nebo bezplatná očkování pro pacienty nad 65 let. Věnujeme se také vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví v oblasti specifik stárnutí a edukace seniorů o aktivním životním stylu a prevence duševních onemocnění u seniorů,“ řekl český ministr zdravotnictví. 

Vznikne Evropský prostor zdravotních dat?

Diskuze ministrů zdravotnictví byla také zaměřena na digitální transformaci zdravotních a sociálních služeb.

„Je na místě přemýšlet o vytvoření Evropského prostoru zdravotních dat, který by usnadnil předávání zdravotních údajů a podpořil výzkum nových strategií prevence, léčebných postupů, léčiv, lékařských přístrojů a sdílení výsledků. Velmi bychom to uvítali," uvedl Adam Vojtěch.

Česká republika je aktuálně součástí projektu přeshraniční výměny dat, který již v pilotním provozu funguje s Lucemburskem.

„V praxi to znamená, že pokud bude v Lucembursku na pohotovosti ošetřován český občan, může si lucemburský lékař vyžádat jeho emergentní údaje od českého poskytovatele zdravotních služeb v podobě takzvaného pacientského souhrnu,“ uzavřel ministr.