Kromě Policie České republiky, která podobné události šetří jako možný trestný čin v důsledku cizího zavinění, bude případ šetřit také výrobce rentgenu jako tzv. nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku. Šetření tohoto typu dozoruje příslušná kompetentní autorita pro zdravotnické prostředky, kterou je v ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Výrobce vychází zejména ze směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC. V České republice dále upravuje povinnosti zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. První a zásadní budou zjištění, zda byl přístroj opatřen CE značkou a byla u něj řádně posouzena shoda s požadavky na zdravotnické prostředky podle výše uvedené směrnice. Toto bude pravděpodobně u většiny poskytovatelů zdravotních služeb v pořádku.

Odpověď na ostatní otázky ale již tak předvídatelná není. Byl přístroj řádně nainstalován, uveden do provozu a byla jeho obsluha instruována dle ustanovení § 61 výše uvedeného zákona? Měla osoba provádějící instruktáž potřebnou kvalifikaci? Vzhledem k obměně zdravotnického personálu bývá udržení pořádku v této oblasti obtížné. Další otázkou je řádný technický stav zařízení. Byla na něm prováděna údržba dle požadavků výrobce a dle ustanovení § 65 zákona, včetně požadavků na osobu provádějící tuto údržbu?

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří problematiku servisu podceňují, se pohybují v podobných případech na velmi tenkém ledě. Ale ani v případě, že byl zdravotnický prostředek řádně servisován, není z pohledu poskytovatele vyhráno. Upozorníme např. ještě na povinnost vyplývající z § 59 odst. 1 písm. d) zákona: „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby (...) osoba poskytující zdravotní služby prostřednictvím zdravotnického prostředku (...) byli poučeni o nutnosti (...) přesvědčit se před každým použitím zdravotnického prostředku o jeho řádném technickém stavu, funkčnosti a možnosti bezpečného použití“. Podle našich informací SÚKL při kontrolách poskytovatelů zdravotních služeb požaduje prokázání plnění této povinnosti.

V souvislosti s naším dnešním tématem můžeme jen doporučit nepodceňovat a důsledně plnit tyto požadavky. Protože teprve při kompletním prokázání splnění všech zákonem daných povinností může poskytovatel prohlásit, že neštěstí skutečně nemohl zabránit.