NEJM: První výsledky léčby remdesivirem u pacientů se závažným průběhem COVID-19

Jonathan Grein et al. shrnují v aktuálním on-line vydání New England Journal of Medicine první výsledky z časného (tzv. soucitného) užití experimentálního antivirotika remdesiviru. Data pocházejí od 61 pacientů, kteří v období od 25. ledna do 7. března obdrželi alespoň jednu dávku léku a u nichž jsou k dispozici klinické záznamy alespoň z jednoho dalšího kalendářního dne. Studováno nakonec bylo 53 pacientů (z původního počtu 61 u 7 nemocných chyběla data alespoň z jednoho dne následujícího po léčbě a u 1 byl lék omylem podán v nesprávné dávce) – 22 nemocných bylo léčeno v USA, 22 v Evropě nebo Kanadě a 9 v Japonsku.

Všichni pacienti, kteří byli remdesivirem léčeni, měli potvrzenu diagnózu COVID-19 v důsledku infekce novým koronavirem SARS-CoV-2. Jejich saturace kyslíkem činila 94 % nebo méně při dýchání okolního vzduchu nebo na kyslíkové podpoře. Lék remdesivir dostávali v 10denním cyklu, který se skládal z 200 mg podaných intravenózně v den 1, poté následovalo 100 mg denně po zbývajících 9 dnů léčby.

Na začátku studie bylo 30 pacientů (57 %) napojeno na mechanickou ventilaci a 4 (8 %) vyžadovali mimotělní membránovou oxygenaci. Během sledování, jehož medián byl 18 dní, došlo u 36 pacientů (68 %) ke zlepšení stavu, včetně 17 z 30 pacientů (57 %), kteří na začátku vyžadovali mechanickou ventilaci a kteří mohli být extubováni. Celkem bylo v době sledování z jednotek intenzivní péče propuštěno 25 pacientů léčených remdesivirem (47 %) a 7 pacientů (13 %) zemřelo. Úmrtnost na léčbě byla 18 % (6 z 34) u pacientů, kteří vyžadovali invazivní ventilaci, a 5 % (1 z 19) u pacientů, kteří nemuseli být ventilováni.

Autoři uzavírají, že použití remdesiviru u pacientů se závažným průběhem COVID-19 v rámci časného (soucitného) programu přineslo klinické zlepšení zdravotního stavu u 68 % nemocných. Přesnější hodnocení účinnosti a bezpečnosti bude možné až po ukončení probíhající randomizované, placebem kontrolované studie.

DOI: 10.1056/NEJMoa2007016