Přehodnocení se týká imunitně podmíněných stavů a kardiovaskulárních nežádoucích účinků (NÚ).

Léčba alemtuzumabem by zatím měla být zahajována jen u dospělých s relaps-remitentní RS, která je vysoce aktivní i přes nejméně dvě terapie modikující onemocnění, nebo nemohou-li být použity jiné léčebné terapie. PRAC také doporučila aktualizaci příbalové informace o výše zmíněné NÚ zjištěné při užívání přípravku.

Pacienti, kteří užívají alemtuzumab a mají z něj prospěch, mohou po konzultaci s lékařem v léčbě pokračovat.