Datum zahájení soutěže – zasílání odpovědi: od 12/03/18, od 08:00:00 hod

Datum ukončení soutěže – zasílání odpovědi: do 31/03/18, do 23:59:59 hod

Soutěží se o 2 knihy „Sociální fobie a její léčba“ od nakladatelství Grada

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání správné odpovědi formou emailu na emailový kontakt: soutěž.terapie@ambitmedia.cz
 1. Doba trvání soutěže

Soutěž začíná prvním dnem vydání časopisu TERAPIE č. vydání 03/2018
(vychází 12. 03. 2018) a končí posledním herním dnem 31. 03. 2018

Email je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního dne vydání do 23:59:59 hodin posledního herního dne.

 1. Soutěžní email

Soutěžní emailová zpráva musí obsahovat správou odpověď, jméno, příjmení a adresu odesilatele..

Každý odesilatel je oprávněn zaslat do soutěže pouze jednu emailovou zprávu.

 1. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím emailové zprávy dle bodů 2. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar emailové zprávy a emailová schránka, do které je možné email zasílat jsou uvedeny také v herním čísle titulu TERAPIE.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou. Za neplatné budou dále považovány všechny emailové zprávy odesilatelů, kteří do soutěže zaslali více než jednu emailovou zprávu.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím emailové zprávy postupují do finále.

 1. Finále – určení výherní emailové zprávy

Do finále budou zařazeny emailové zprávy těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím emailu platnou a správnou odpověď.

 1. Způsob určení výherní emailové zprávy:

Jako výherní budou stanoveny ty emailové zprávy, které byly doručeny na 5. a 10. místě.

Pokud tyto emaily nebudou obsahovat správnou odpověď, výherní pozice je postoupena dalším v pořadí za původně určenou. Pokud ani tyto nebudou obsahovat správnou odpověď, postupuje se podle stejného klíče až do okamžiku, kdy bude určená emailová zpráva obsahovat správnou odpověď.

Výherci jsou pouze dva a to odesilatelé emailových zráv se správnými odpověďmi určení výše uvedeným postupem.

 1. Zveřejnění výherce

Výherce bude zveřejněn v časopise TERAPIE č. 05/2018 a na terapie.digital

 1. Zaslání výhry

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v časopise TERAPIE č. 05/2018.

Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže odešle na adresu, která je uvedena ve výherní emailové zprávě.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je Ambit Media, a. s., se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 274 22 160, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 10507.
 2. Za účastníka soutěže a odesilatele soutěžní emailové zprávy je považována osoba užívající emailovou schránku, ze které byla odeslána soutěžní emailová zpráva. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem emailové schránky, ze které email odesílá.
 3. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni členové orgánů a zaměstnanci společnosti Ambit Media, a. s. a členové orgánů a zaměstnanci s ní propojených osob. Nárok na výhru dále nevzniká osobám, které se za účelem získání výhry dopustily podvodného, nekalého či jinak protiprávního jednání..
 4. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www.terapie.digital
 5. Společnost Ambit Media, a. s. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem účasti účastníka v soutěži
 7. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné a účastník může kdykoliv u správce (na adrese jeho sídla) požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho podobiznu, jméno, příjmení a město jeho bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele a souhlasí s pořizováním a zveřejňováním zvukových, obrazových a zvukově-obrazových záznamů týkajících se účastníků soutěže, to vše pouze v souvislosti s touto soutěží a nejvýše po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 9. Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě odmítnutí udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů dle shora uvedených ustanovení, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí právo na účast v soutěži a případnou výhru.
 10. Ze soutěže bude dále vyřazen soutěžící v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 3 dnů od obdržení prvního emailu s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje nezbytnou součinnost pro realizaci povinností pořadatele dle tohoto ustanovení.
 11. Soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži nevznikají jiné nároky vůči pořadateli, než uvedená v těchto pravidlech.
 12. Při obdržených emailových zprávách bude vytvořený záznam obsahující emailový kontakt, datum a čas přijetí, obsah došlé zprávy. Tyto získané informace jsou směrodatné pro identifikaci soutěžících.
 13. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 14. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 15. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním výher.
 16. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

Ambit Media, a.s. si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.