Jejich analýzou autoři zjistili, že na počtu všech karcinomů asociovaných s infekcí lidským papilomavirem (HPV) v USA u žen (celková incidence 13,68/100 000 žen) se v uvedených letech z 52 % podílel karcinom děložního čípku (7,12/100 000 žen). Jeho incidence ovšem ve sledovaných 16 letech každým rokem statisticky významně klesala o 1,03 % (p < 0,001). Po provedení věkově specifické analýzy vyšlo najevo, že v kohortě žen ve věku 20–24 let byla roční procentuální míra poklesu několikanásobně rychlejší než ve vyšších věkových kategoriích – o 4,63 % ročně.

Podle hlavního řešitele studie Dr. Chenga-I Liao je oprávněné domnívat se, že významné snižování celkové incidence karcinomu děložního čípku v USA souvisí se striktním dodržováním doporučení pro screening. Výrazně lepší výsledky ve skupině mladých žen zase podle něj svědčí o významném vlivu očkování proti HPV. Dr. Chenga-I připomněl, že první vakcína byla v USA schválena v roce 2006 pro dívky a mladé ženy ve věku 9–26 let. V roce 2011 bylo doporučení očkovat proti HPV rozšířeno i na chlapce ve věku 11–12 let a dnes se v USA může proti HPV nechat očkovat kdokoli až do věku 45 let.

O to nepříjemnějším překvapením bylo zjištění, že jiných karcinomů asociovaných s infekcí HPV, pro jejichž včasný záchyt neexistují screeningové programy, mezi roky 2001 a 2017 u žen v USA naopak přibylo. Roční procentuální míra růstu incidence v populaci severoamerických žen činila u spinocelulárních karcinomů orofaryngu 0,77 % (p < 0,001), anu a rekta 2,75 %, (p < 0,001) a vulvy 1,27 % (p < 0,001). V kohortě 80letých žen a starších se incidence karcinomů anu a rekta (6,36/100 000, roční míra nárůstu 1,23 %, p < 0,001) přiblížila karcinomu děložního čípku (6,95/100 000, roční míra poklesu –2,9 %, p < 0,001). S užitím projekčních modelů autoři předpokládají, že v USA do roku 2025 převáží karcinomy anu a rekta nad karcinomy děložního čípku ve všech věkových kategoriích žen starších 55 let.

Pokud jde o americké muže, incidence karcinomů asociovaných s infekcí HPV u nich v r. 2017 činila 11/100,000, v naprosté většině (81 %) se jednalo o karcinomy orofaryngu. V letech 2001–2017 činila roční míra nárůstu karcinomů asociovaných s infekcí HPV mezi muži v USA 2,36 % (p < 0,001), nejvíce se na ní podílely případy orofaryngeálních karcinomů (o 2,71 % ročně, p < 0,001) a karcinomů anu a rekta (o 1,71 %, p < 0,001).

Karcinomy orofaryngu byli nejvíce ohroženi muži ve věku 65–69 let (incidence 36,5/100 000, roční míra nárůstu 4,24 %, p < 0,001). Nejpostiženější skupinou v této věkové kohortě jsou bílí muži (incidence 41,6/100,000).

Autoři prezentované studie uzavírají, že aby se podařilo zopakovat úspěch dosažený v případě karcinomů děložního hrdla, bude nutné i pro karcinomy orofaryngu, anu a rekta zavést standardizované screeningové programy. Zároveň by bylo vhodné upravit stávající vakcinační programy a ověřit účinnost aplikace vakcín proti HPV v prevenci uvedených nádorů. Zároveň plánují zahájení dalšího výzkumu zaměřeného na evidenci efektu očkování a screeningu i v jiných databázích.

 

Redakce kongresového zpravodajství