Chemoimunoterapie (CIT) je stále standardní léčbou u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), zejména s přítomností příznivější konstelace rizikových faktorů, i když ani tato léčba není vhodná pro všechny pacienty kvůli závažným vedlejším účinkům. Zacílením na specifické molekulární cíle spojené s rozvojem a progresí CLL může být významně snížen rozsah nežádoucího poškození zdravých buněk, což v konečném důsledku znamená lépe zvládnutelné vedlejší účinky, vyšší kvalitu odpovědi a její delší trvání.

Kombinace venetoklaxu s obinutuzumabem byla sice schválena pro léčbu u všech pacientů s pokročilou CLL, z randomizovaných studií jsou o ní dostupná data pouze od méně „fit“ pacientů. Intenzifikace cílené terapie venetoklaxem plus obinutuzumabem s inhibitory Brutonových kináz, kam patří např. ibrutinib, nedávno prokázala slibné výsledky v rámci klinických studií fáze 2, ale nebyla zkoumána v randomizovaných podmínkách.

Studie GAIA/CLL 13 porovnávala účinnost a bezpečnost chemoimunoterapie s kombinovanou léčbou venetoklaxem u 926 zdravých pacientů s dosud neléčenou CLL. Pacienti zařazení do ramene s chemoimunoterapií (CIT) dostávali režim fludarabin, cyklofosfamid a rituximab (pokud byli mladší 65 let) nebo bendamustin a rituximab (starší 65 let). V rameni s venetoklaxem byli pacienti randomizováni do jedné z následujících kombinací: 1. venetoklax plus rituximab (RV), 2. venetoklax plus obinutuzumab (GV), nebo 3. venetoklax plus obinutuzumab a ibrutinib (GIV).

Předběžná analýza PFS provedená po 61 měsících od zařazení prvního pacienta ukázala, že léčba GIV i GV byla lepší než CIT (poměr rizika 0,32 a 0,42), ale PFS se významně nelišilo mezi rameny s RV a CIT. Celková míra přežití byla srovnatelná ve všech léčebných ramenech a nebyly pozorovány žádné rozdíly v hematologických vedlejších účincích. Infekce stupně 3/4 se však vyskytovaly častěji u pacientů léčených GIV (21,2 %) nebo CIT (18,5 %) ve srovnání s léčbou GV (13,2 %) a RV (10,5 %). U pacientů léčených CIT byl také zvýšený výskyt sekundární neoplazie.

Jak konstatovali řešitelé studie GAIA/CLL 13, GIV a GV jsou lepší léčebné možnosti s přijatelným bezpečnostním profilem ve srovnání se standardní CIT u pacientů s dosud neléčenou CLL. Zda je trojkombinace s GIV lepší než dvojkombinace s GV, bude vyhodnoceno v průběhu dalšího sledování.

 

Redakce kongresového zpravodajství