Profesor Ignatios Ikonomidis, prezident nezávislé vědecké asociace SCOHRE, která setkání pořádala, při zahájení uvedl, že ačkoli prevalence kouření na celém světě neustále klesá, celkový počet kuřáků se zvyšuje, protože populace roste. Nové elektronické produkty užívání nikotinu vykazují nižší emise toxických látek ve srovnání s konvenčními cigaretami a roste zájem o „tobacco harm reduction“ jako nástroj ke snížení škodlivých následků kouření cigaret. Politici a regulační orgány v oblasti veřejného zdraví však stále nepracují se všemi daty potřebnými k tomu, aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Cílem SCOHRE je vytvořit takové prostředí pro diskusi, kde spolu mohou odborníci, regulátoři a politici věcně diskutovat.

V sekci „Informace a dezinformace o snižování rizika užívání tabáku“ Tim Phillips, výkonný ředitel Tamarind Intelligence, Spojené království, konstatoval, že vědecká komunita by měla být aktivnější při předkládání poznatků založených na důkazech regulačním orgánům a tvůrcům politik veřejného zdraví, pokud jde o alternativní bezdýmné produkty užívání tabáku, resp. nikotinu.

Kromě „politiky založené na důkazech“ je velmi důležitá také důvěra spotřebitelů v možnosti snižování rizika užívání tabáku. Zvyšování povědomí spotřebitelů o dopadu kouření a o nových, méně rizikových alternativách ke spalitelným cigaretám je zásadní, řekl profesor psychiatrie Solomon Rataemane, Sefako Makgatho Health Sciences University, Jižní Afrika. Hovořil o vývoji příslušné legislativy v Jižní Africe od prvního zákona v roce 1993 až do dnešního dne, kdy veřejným slyšením prochází nová tabáková legislativa. Hlavním problémem, o kterém se diskutuje, je otázka, zda by nové bezdýmné produkty měly být zdaněny a omezovány  podobně jako cigarety – i když dnes již existují vědecké důkazy, že přechod z konvenčních cigaret na nové bezdýmné produkty má na zdraví kuřáků pozitivní vliv.

Profesor Giuseppe Biondi Zoccai, kardiolog z Sapienza Università di Roma, Itálie, poznamenal, že ačkoli velká variabilita elektronických nikotinových produktů ztěžuje možnost vyvodit definitivní závěry ohledně jejich celkového dopadu na zdraví, protože zjištění systematických přehledů se mohou lišit v závislosti na jejich rozsahu, kvalitě zahrnutých studií a použité metodologii. Přesto důkazy ze zastřešujících review ukazují, že elektronické cigarety a nahřívaný tabák zvyšují míru úspěšnosti odvykání kouření ve srovnání s nikotinovou substituční terapií, a rovněž důkazy z jejich porovnání se standardní péčí, popř. s žádná intervencí, naznačují jejich přínos.

Profesor Andrzej Fal, prezident Polské společnosti pro veřejné zdraví, ve svém hlavním projevu věnovaném finančním aspektům kouření, poukázal na zjevný střet zájmů národních ekonomik v otázce omezování kouření – na jedné straně se tím snižují přímé a nepřímé náklady na zdravotní péči, ale na druhé straně se také snižují příjmy z výběru spotřební daně a daně z přidané hodnoty. Abychom zastavili pandemii kouření a její finanční a zdravotní dopady, musíme podle prof. Fala získat finanční prostředky na primární prevenci a také zavést princip „méně škod = méně daní“.


Redakce kongresového zpravodajství