The role of bariatric surgery in patients with type 1 diabetes mellitus 

D. Pichlerová1–3
1 Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch, OB KLINIKA, a. s., Praha
2 Centrum Pohybové Medicíny, Klinika CPM Chodov, Praha
3 Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 524–528 

 

Souhrn: Postupy bariatrické chirurgie jsou uznávány jako nejúspěšnější metoda léčby diabetu u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Navzdory tomu, že poslední desetiletí neustále stoupá množství obézních diabetiků 1. typu, u těchto pacientů bariatrická chirurgie stále čeká na svoje využití a standardizaci. Bariatrická chirurgie byla navržena jako účinná léčba pro tyto pacienty, i když údaje jsou vzácné, založené na kazuistikách a retrospektivních studch. V článku jsou shrnuty dosavadní poznatky o užití bariatrie u diabetiků 1. typu s obezitou, jsou citovány někte­ré studie. Bariatrická chirurgie zatím není rutinně doporučována u pacientů s diabetes mellitus 1. typu.


Summary: Bariatric surgery procedures are recognized as the most successful method of treating diabetes in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Despite the fact that the number of obese type 1 diabetics has been constantly increasing in the last decade, bariatric surgery in these patients is still waiting to be widely used and standardized. Bariatric surgery has been proposed as an effective treatment for these patients, although data are scarce, based on case reports and retrospective studies. The article summarizes the current knowledge about the use of bariatric surgery in type 1 diabetics with obesity an cites some of the previous studies. Bariatric surgery is not yet routinely recommended in patients with type 1 diabetes mellitus.

 

 

Úvod 

Bariatrická chirurgie je osvědčený nástroj pro léčbu diabetes mellitus 2. typu (DM2T) a doporučuje se zvážit, pokud má diabetik body mass index (BMI) > 30kg/m². Chirurgické řešení obezity při DM2T je nejúčinnější metodou, která vede ke zlepšení kompenzace diabetu. U cca 80 % nemocných vede k vymizení známek diabetu a přechodu do poruchy glukózové homeostázy či k úplné normalizaci tolerance glukózy. Umožní obvykle vysazení inzulinu a snížení dávek antidiabetik. Pokud je BMI > 35kg/m², zejména jsou-li přítomny další rizikové faktory, měla by být indikace k bariatrickému výkonu u obézního nemocného s DM2T uvážena vždy.

Obezita je tradičně spojována s DM2T. Je hlavní rizikový faktor pro vznik DM2T a také potencuje rozvoj diabetických komplikací. Ačkoli u diabetes mellitus 1. typu (DM1T) byla obezita dříve vzácná a BMI bylo spíše v pásmu štíhlosti, novější údaje ukazují zvyšující se prevalenci nadváhy a obezity i u pacientů s DM1T. Dobře to dokumentovala např. pittsburská prospektivní studie [1], která po dobu 18 let sledovala 589 diabetiků 1. typu starších 18 let, s průměrným věkem 29 let a průměrnou dobou trvání diabetu 20 let. Za 18 let sledování se prevalence obezity zvýšila z 3 na 23 % a prevalence nadváhy vzrostla z 29 na 42 % (obr. 1). Prediktory změny hmotnosti byly vyšší glykovaný hemoglobin (HbA1c), přítomnost polyneuropatie a nefropatie a vyšší dávka inzulinu. Stejně jako v obecné populaci bylo i u diabetiků 1. typu nejnižší mortalitní riziko ve skupině lehké nadváhy a normální hmotnosti. Vztah adipozity k úmrtnosti diabetiků 1. typu kopíruje obecně platnou J křivku, avšak u diabetiků 1. typu se jeví významně vyšší riziko v oblasti podváhy než u obecné populace (obr. 2). Ze studie Szadkowske et al [2] dokonce vyplynulo, že prevalence nadváhy a obezity je vyšší u pacientů s DM1T než u běžné populace bez diabetu. Ukázala se i závislost na věku a mužském pohlaví. Nadváha u pacientů s DM1T byla ve 35,5 vs. 26,1 % u nediabetické populace a obezita u T1DM 13,2 vs. 7,3 % u kontrol bez diabetu (p = 0,016).

 

Double diabetes 

Narůstající hmotnost u pacientů s DM1T může vyvolat stejnou poruchu metabolizmu jako u pacientů s DM2T, a tak se u pacienta začnou objevovat příznaky inzulinové rezistence. Mluvíme o tzv. dvojitém diabetu (DD – double diabetes). Pacienti s DM1T, kteří mají problémy s nadváhou či obezitou, se tak vystavují většímu riziku vzniku DD [3,4]. Důvodem zvýšení hmotnosti může být i snaha o těsnou glykemickou kontrolu; během intenzifikované léčby inzulinem (IIR) může dojít k nárůstu hmotnosti. Inzulin je anabolický hormon, který inhibuje katabolizmus bílkovin, podporuje lipogenezi a zpomaluje bazální metabolizmus. Tyto účinky jsou podporovány při podávání exogenního inzulinu při IIR, který nedokonale napodobuje endogenní sekreci. Endogenně vylučovaný inzulin prochází nejprve játry, kde potlačuje glukoneogenezi, exogenní inzulin naopak cirkuluje nejdříve systémově a ovlivňuje svaly a tukovou hmotu. Ač intenzifikovaná léčba inzulinem na rozdíl od konvenční způsobuje nárůst hmotnosti (bez rozdílu u CSII či MDI), stále je standardem léčby z důvodu lepší kompenzace diabetu a snížení výskytu chronických komplikací. Nárůst hmotnosti se zde bere za přijatelný kompromis, i když by mohl vést k rozvoji DD [4,5].

 

Doporučované dietní režimy u diabetiků 

Z uvedeného vyplývá, že pro pacienty s DM1T by bylo extrémně výhodné udržet hmotnost v normálním rozmezí. Česká diabetologická společnost (ČDS) zmiňuje pro diabetiky jako vhodné čtyři typy stravy:

- tzv. vyváženou (nízkotučnou),
- vegetarnskou,
- nízkosacharidovou,
- středomořskou (mediternskou).

Česká diabetologická společnosti doporučuje nízkotučnou stravu, tedy 44–60 % kalor v sacharidech, 20–35 % v tucích a 10–20 % v bílkovinách, která splňuje další parametry (příjem vlákniny, cholesterol do 300mg/den, nasycené tuky do 7 % kalorického příjmu atd.). Pro pacienty s nadváhou a obezitou, včetně těch s DM1T, pak předpokládá redukční formu této diety, tedy snížení kalorického příjmu o 500–1 000 kcal/den. Jako alternativu zmiňuje vegetarnskou dietu. Stravu s nízkým obsahem sacharidů (pod 130g/den) nedoporučuje. Středomořská strava je společně s nízkotučnou a nízkosacharidovou zmíněna v souvislosti s podobnými výsledky při redukci hmotnosti.

 

Bariatrická chirurgie a DM1T 

Bariatrická chirurgie jako řešení obezity u pacientů s DM1T se zatím objevuje pouze v rámci experimentálních stud, ovšem s velmi nadějnými výsledky. První články můžeme dohledat v databázi PubMed již v roce 2004, v loňském roce bylo publikováno 13 článků na toto téma v časopisech s impact factorem (IF). Například Faucher et al [6] sledovali 13 obézních diabetiků 1. typu, kteří plánovaně podstoupili Roux-en-Y bypass (n = 6) a sleeve (n = 7). Byly přiřazeny kontroly 13 pacientů s DM2T a 13 pacientů nediabetiků po stejných typech bariatrických výkonů. Doba sledování byla 12 měsíců. Úbytek hmotnosti byl –27,9 % (resp. 26 a 27,5 %) za rok, HbA1c klesl z 8,3 % na 7,6 % u pacientů s DM1T, u pacientů s DM2T klesl za rok po operaci HbA1c z 8,0 na 5,9 % (p = 0,04). Z nežádoucích účinků po bariatrickém výkonu byla 2krát hlášena závažná hypoglykemie u DM1T. V metaanalýze z roku 2016 [7] bylo zhodnoceno 17 stud a kazuistik se 107 pacienty, v 65 % byl použit gastrický bypass. BMI 41,9 ± 3,0kg/m2 pooperačně kleslo na 31,0 ± 2,6kg/m2 (p < 0,001), pacienti významně zredukovali velikost dávek inzulinu za den, HbA1c klesl z 8,4 ± 1,3 % na 7,9 ± 1,1 % rok od operace (p = 0,01). Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí v souvislosti s bariatrickou operací, ovšem závažná hypoglykemie se vyskytla v 5–25 %. Také další metaanalýza z roku 2016 zahrnující 28 stud [8] ukázala na bezpečnost těchto operací u pacientů s DM1T, denní spotřeba inzulinu se snížila průměrně o 49 jednotek, HbA1c se pooperačně snížil o –0,93 % a BMI kleslo o 11,0kg/m² (obr. 3). Operace byla spojena se signifikantním snížením krevního tlaku a s příznivým vzestupem HDL cholesterolu. I ve studch s dlouhodobějším horizontem sledování pacientů [9] lze pozorovat přetrvávání efektu bariatrických operací u diabetiků 1. typu. Po dobu 4,6 ± 2,6 let bylo sledováno 32 pacientů s DM1T a iniclním BMI 41,3 ± 4,8kg/m2, z nichž 18,7 % podstoupilo duodenální switch, 34,4 % gastrický bypass a 46,9 % sleeve gastrektomii. Procento celkového úbytku hmotnosti (%TWL) 12 měsíců po operaci bylo 30,4 ± 9,2 % a po 5 letech se snížilo na 28,1 ± 11,5 % (p = 0,02). HbA1c byl snížen během prvního roku z 8,5 ± 1,3 na 7,9 ± 1,4 % (p = 0,016). Po 5 letech sledování se HbA1c vrátil k výchozím hodnotám. Došlo k trvalému snížení celkové denní dávky inzulinu o 51 % a snížení počtu pacientů s hypertenzí, dyslipidem a obstrukční spánkovou apnoe. Retinopatie zůstala převážně beze změn a u 25 % pacientů s mikroalbuminur došlo k regresi na normoalbuminurii. Ve studii z loňského roku [10] bylo zahrnuto 61 pacientů, průměrný věk při operaci byl 31 let. Celkem 42 pacientů (69 %) podstoupilo sleeve gastrektomii, 17 (28 %) bypass žaludku a dva (3 %) bandáž žaludku. U 48 pacientů s kompletními údaji z následného sledování byl po 12 měsících pozorován pokles BMI z 38,5 (34,9–40,9) na 26,1 (24,2–29,6) kg/m2 (p < 0,001), změna koncentrace glykovaného hemoglobinu z 8,6 (7,8–9,2) % na 7,8 (7,2–8,5) % (p < 0,001), denní dávka inzulinu klesla z 1,0 (0,7–1,2) na 0,8 (0,6–0,9) jednotek/kg/den (p < 0,001), pokles systolického krevního tlaku ze 127 (116–136) na 116 (110–120) mmHg (p < 0,001), došlo i ke zlepšení lipidového spektra. U 32 pacientů sledovaných po 3 letech přetrvávalo snížení BMI o 10,4 (5,9– –11,7) kg/m2, 50 % pacientů snížilo nebo vysadilo antihypertenzní léčbu a 58 % snížilo nebo ukončilo hyperlipidemickou medikaci. Tři pacienti hlásili jednu epizodu diabetické ketoacidózy.

 

Závěr 

V posledních desetiletích došlo k alarmujícímu nárůstu prevalence obezity u pacientů s DM1T, který vedl k rozvoji inzulinové rezistence a kardiometabolickým komplikacím s nedostatečně objasněnými mechanizmy. Prevalence obezity a metabolického syndromu u pacientů s DM1T významně vzrostla. Termín „dvojitý diabetes“ byl zaveden pro popis tohoto typu diabetu, u kterého koexistují faktory typické pro diabetes 1. i 2. typu. Zatímco bariatrická chirurgie je už dlouho považována za účinnou možnost léčby pacientů s DM2T, důkazy o jejích přínosech u pacientů s DM1T jsou vzácné a výsledky jsou kontroverzní. Podle uvedených stud [11] byla bariatrická chirurgie spojena s významným snížením denní potřeby inzulinu spolu se značným snížením indexu tělesné hmotnosti, což jsou výsledky, které byly i dlouhodobě udržitelné. Kromě toho studie naznačují, že bariatrická chirurgie u DM1T vede ke zlepšení komorbidit souvisejících s obezitou včetně hypertenze a dyslipidemie. Bylo dokumentováno snížení průměrného glykosylovaného hemoglobinu, i když v ně­kte­rých studch jen mírné nebo statisticky nevýznamné. Zlepšení funkce beta buněk, snížení hepatické a periferní rezistence a modifikace v absorpci glukózy jsou ně­kte­ré z mechanizmů, kterými bariatrická chirurgie zlepšuje glykemickou kontrolu u diabetu 1. i 2. typu, což naznačuje, že tyto dva typy diabetu mají částečně společnou patofyziologickou cestu. Kvůli hlášení perioperačních a pooperačních nežádoucích příhod vyvstala řada obav týkajících se bezpečnosti těchto operací. Nejvýznamnější komplikace jsou metabolické a zahrnují diabetickou ketoacidózu, těžkou hypoglykemii a kolísání glukózy. Jsou zapotřebí další prospektivní klinické studie, které by poskytly důkazy o účinku bariatrické chirurgie u pacientů s DM1T a zároveň prokázaly bezpečnost těchto postupů.

Závěrem lze říci, že bariatrická chirurgie zatím není rutinně doporučována u pacientů s DM1T. Jako nadějní kandidáti se jeví pacienti s LADA (late autoimmune diabetes of adult), zejména pokud je operace prováděna v časných stadch onemocnění, protože chirurgická intervence zachovává hmotu beta buněk a oddaluje progresi k úplnému nedostatku inzulinu. U všech ostatních pacientů s DM1T je nutný pečlivý a multidisciplinární přístup, kde budou stanoveny individualizované a rlné cíle. Budou nutné randomizované, prospektivní studie, které by přesvědčivě vyhodnotily účinky operace u DM1T v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a definovaly nejvhodnější kandidáty, kteří z ní budou mít největší prospěch.

 

 

Doručeno/Submitted: 1. 12. 2021
Přijato/Accepted: 6. 12. 2021

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.
Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch
OB KLINIKA, a. s.
Pod Krejcárkem 975/2
130 00 Praha 3-Žižkov
dita.pichlerova@seznam.cz

 

 

Literatura 

1. Conway B, Miller RG, Costacou T et al. Temporal patterns in overweight and obesity in type 1 diabetes. Diabet Med 2010; 27(4): 398–404. doi: 10.1111/j.1464-5491.2010.02956.x.
2. Szadkowska A, Madej A, Z
łkowska K et al. Gender and age – dependent effect of type 1 diabetes on obesity and altered body composition in young adults. Ann Agric Environ Med 2015; 22(1): 124–128. doi: 10.5604/12321966.1141381.
3. K
ietsiriroje N, Pearson S, Cambell M et al. Double diabetes: a distinct high-risk group? Diabetes Obes Metab 2019; 21(12): 2609–2618. doi: 10.1111/dom.13848.
4. Mottalib A, Kasetty M, Mar JY et al. Weight management in pat
ients with type 1 diabetes and obesity. Curr Diab Rep 2017; 17(10): 92. doi: 10.1007/s11892-017-0918-8.
5. Corbin KD, Driscoll DA, Pratley RE et al. Obesity in type 1 d
iabetes: pathophysiology, clinical impact, and mechanisms. Endocr Rev 2018; 39(5): 629–663. doi: 10.1210/er.2017-00191.
6. F
aucher P, Poitou C, Carette C et al. Bariatric surgery in obese patients with type 1 diabetes: effects on weight loss and metabolic control. Obes Surg 2016; 26(10): 2370–2378. doi: 10.1007/s11695-016-2106-3.
7. Kirwan JP, Amin
ian A, Kashyap SR et al. Bariatric surgery in obese patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 2016; 39(6): 941–948. doi: 10.2337/dc15-2732.
8. Ashraf
ian H, Harling L, Toma T et al. Type 1 diabetes mellitus and bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Obes Surg 2016; 26(8): 1697–1704. doi: 10.1007/s11695-015-1999-6.
9. Vilarrasa N, Rub
io­ MA, Miñambres I et al. Long-term outcomes in patients with morbid obesity and type 1 diabetes undergoing bariatric surgery. Obes Surg 2017; 27(4): 856–863. doi: 10.1007/s11695-016-2390-y.
10. Mohammed N, Buckley A, Elsheikh M et al. Bar
iatric surgery in the treatment of patients with obesity and type 1 diabetes: a retrospective study of clinical data. Diabetes Obes Metab 2021; 23(7): 1562–1570. doi: 10.1111/dom. 14369.
11. Korakas E, K
ountouri A, Raptis A et al. Bariatric surgery and type 1 diabetes: unanswered questions. Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 525909. doi: 10.3389/fendo.2020.525 909.

 

 

Článek byl uveřejněn s laskavým svolením redakce Gastroenterologie a hepatologie www.csgh.info