Klin Onkol

Hlavní obrázek - Cytoredukce a hypertermická intraperitoneální chemoterapie v léčbě peritoneálních metastáz kolorektálního karcinomu v České republice v roce 2018
8.11.2021 | Němec L., Novák J., Mužík J. et al | Klin Onkol

V ČR se cytoredukční léčbou v kombinaci s hypertermickou intraperitoneální chemoterapií zabývá pět specializovaných onkochirurgických center. Všechna tato pracoviště dodala přesné informace o počtu provedených cytoredukčních výkonů v roce 2018. Více...

Hlavní obrázek - Anizokorie jako nežádoucí účinek léčby paklitaxelem
20.9.2021 | Halámková J., Adámková Krákorová D., Demlová R. | Klin Onkol

Paklitaxel patří k nejrozšířenějším cytostatikům užívaným v onkologii, je součástí terapeutických protokolů větší části malignit. Jedním z jeho nejčastějších nežádoucích účinků je periferní neuropatie. Více...

Hlavní obrázek - Epiteloidní hemangioendoteliom v PET/ CT obraze
19.7.2021 | Koukalová R., Šedo J., Adámková Krákorová D. et al | Klin Onkol

Maligní plicní nádory patří v současnosti dle četnosti k nejčastějším zhoubným onemocněním. Mezenchymální nádory plic jsou však velmi vzácné. Dle literárních dat představují necelých 0,5 % všech maligních plicních nádorů. Jednou ze vzácných variant je plicní epiteloidní hemangioendoteliom. Více...

Hlavní obrázek - Indikace žilních vstupů v onkologii – doporučení národních odborných společností a současný stav v ČR
1.7.2021 | Maňásek V., Charvát J., Chovanec V. | Klin Onkol

Cílem sdělení je předložit aktuální doporučení pro indikaci žilních vstupů v onkologii, které odráží současně uznávaný názor národních a mezinárodních odborných společností. Problematika se týká výlučně indikace zavádění nitrožilních katetrů pro protinádorovou léčbu, tedy střednědobých a dlouhodobých žilních vstupů. Více...

Hlavní obrázek - Pokroky v léčbě malobuněčného karcinomu plic
11.6.2021 | Vrána D. | Klin Onkol

Malobuněčný karcinom plic bohužel stále ve většině případů představuje infaustní onemocnění. I přes rychlý progres na poli klinické a radiační onkologie zaznamenala léčba malobuněčného karcinomu plic za posledních 30 let pouze minimální posun. Více...