Kongresy

Hlavní obrázek - ASCENT: významný pokrok i v léčbě refrakterního mTNBC
22.9.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Pacientky s předléčeným metastatickým triple-negativním karcinomem prsu (mTNBC), kterým byla standardně podávána chemoterapie, měly dosud jen nízkou míru odpovědi a krátký medián přežití bez progrese. Více...

Hlavní obrázek - Lepší přežívání pacientek s pokročilým triple-negativním Ca prsu
22.9.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Výsledky klinické studie 3. fáze IMpassion 130 již v minulosti prokázaly signifikantní účinnost kombinace inhibitoru PD-L1 atezolizumabu s nab-paklitaxelem na prodloužení přežití bez progrese onemocnění u pacientek s dříve neléčeným lokálně pokročilým nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu (TNBC) exprimujícím PD-L1. Více...

Hlavní obrázek - Nivolumab do první linie léčby nádorů žaludku a jícnu
21.9.2020 | Vlastní zpráva | Kongresy zahraniční

Nová data prezentovaná na ESMO Virtual Congress 2020 ukazují, že imunoterapie inhibitorem PD-1 nivolumabem podávaná v první linii spolu s chemoterapií je nadějí pro pacienty s pokročilým nebo metastatickým karcinomem jícnu a žaludku. Doposud u nich byla standardně indikována chemoterapie, při níž ovšem dosahovali mediánu celkového přežití kratšího než rok. Více...